Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: parking

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2003 r., sprecyzowane w dniu 05.06.2003r., Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, sporządzoną zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej ...

Stawki podatku

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 16.09.2003 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, informuje, że stawka podatku od towarów i usług obowiązująca na budowę parkingu przy ul. Seminaryjski ...

W sprawie podatku VAT od opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz na podstawie opinii Urzędu Statystycznego Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2003 r. znak OISK-5672/KU-63/16-6125/03

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 8 lipca 2003 r. Ldz. FN VIII/3053/47/03, uzupełnione pismem z dnia 17 lipca 2003 r. Ldz. FN VIII/3053/47-1/03 w sprawie podatku VAT od opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz na ...

Świadczenie usług parkingowych a obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego z tego tytułu za pomocą kasy rejestrującej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), czyli sprzedają towary i świadczą usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności ...

Czy wydatki poniesione na remont parkingu na kwotę przekraczającą 3.500,00 zł. obciążają w całości koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 16 c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Z pisma jednostki wynika, że członkowie Wspólnoty mieszkaniowej wraz z lokalami nabyli prawa wieczystego użytkowania gruntów na którym umiejscowiony jest parking. Wspólnota w 2003 r. dokonała rem ...

Czy poniesione przez Stowarzyszenie wydatki dotyczące noclegu i parkingu zagranicznych osób fizycznych, świadczących na rzecz Stowarzyszenia usługi na podstawie umowy o dzieło, stanowią koszty uzyskania przychodów?

Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarło umowę o dzieło z wykładowcą i tłumaczem na przeprowadzenie wykładów z zakresu homeopatii. Osobom tym Stowarzyszenie pokrywa koszty noclegów oraz parkingu, co zostało ujęte w treści zawartej umowy o dzieło.Poniesione wydatki związane są z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia, polegającą na prowadzeniu odpłatnie usług szkoleni ...

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego parkowania pojazdów na drogach publicznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany, udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie, informacji z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr PP-443/9/162/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z powodu stwierdzenia jej nieprawidłowości. Pismo z dnia 8 cze ...

Czy opodatkowaniu podlegają czynności na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do parkingów oraz do garaży tzw. “blaszaków”?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wynika, że Spółdzielnia pobiera opłaty eksploatacyjne od członków Spółdzielni korzystających z parkingów “społecznych” oraz garaży tzw. ”blaszaków”. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535) zwolnieniu od podatku podlegają czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane ze zwrotem poniesionego przez pracownika, który odbył podróż służbową prywatnym samochodem, kosztu parkingu?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem L. dz. 80/SF/09/04 z dnia 10 wrześn ...

Prawidlowośc stosowania stawki VAT dla: 1. - budowy a/ chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie wiejskim, o zabudowie jednorodzinnej b/parkingu na osiedlu mieszkaniowym ; 2. remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej na ternie z zabudową jednorodzinną.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 18.10.2004r. uzupełnione pismem z dnia 29.10. 2004r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w przedmiocie prawidłowości stoso ...

Generowanie strony w 4 ms