Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przebudowa

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2003 r., sprecyzowane w dniu 05.06.2003r., Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, sporządzoną zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej ...

Dotyczy odliczenia od podatku ulgi z tytułu remontu budynku nie będącego budynkiem mieszkalnym.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), odpowiadając na zapytanie z dnia 27 marca 2003 r., dotyczące prawa odliczenia wydatków na przebudowe budynku na cele mieszkalne, informuje. W stanie prawnym obowiązującym w 2002 r. przepisy podatkowe nie przewidują możliwości skorzystania z ulgi po ...

dotyczy stosowania stawki przy realizacji zadania budowlanego polegającego na przebudowie budynku internatu na siedzibę starostwa powiatowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.03.2004 r. (znak: PUS II/443/29/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Jednostka zrealizowała zadanie ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nakłady poniesione zgodnie z wymaganiami najemcy na adaptację pomieszczeń pod wynajem, bez konieczności zwiększania wartości budynku, przez powiązanie poniesionych kosztów z przychodami, tj. rozliczenie nakładów w okresie trwania umowy najmu?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.03.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.03.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 21.04.2004 r. i dniu 27.04.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika ...

dotyczy stosowania stawki przy realizacji zadania budowlanego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach pismem z dnia 18.09.2003 r. (znak: US.XI-VAT/443-11/03) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Stosownie do zapisu art. 51 ust. 1 pkt 2 l ...

Czy w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej możemy odliczyć wydatki poniesione w 2003r. na przebudowę i adaptację budynku gospodarczego, w celu przekształcenia go w budynek mieszkalno - usługowy?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od os ...

Czy po dokonaniu przebudowy samochodu ciężarowego, na samochód osobowy nadal będzie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości netto za jaką zakupiono samochód.

Z przedstawionego stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie wynika, że w listopadzie 2001 r. zakupił Pan za kwotę netto 89.371,31 zł. samochód marki Citroen C-5, z homologacją na samochód ciężarowy (tzw. samochód z kratką) i dokonane od w/w kwoty odpisy amortyzacyjne zaliczał w koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Do czerwca 2004 r. samochód zamortyzowany został w 50 %, ...

Czy roboty budowlano-mantażowe pn."przebudowa drogi gminnej " są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Odpowiedź: zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ,do dnia 31.XII.2007 roku stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą .Przez roboty związane z budownictwem mieszkalnym i infrastrukturą towarzyszącą ...

Jaka jest stawka VAT na roboty polegające na przebudowie i modernizacji ciągów komunikacyjnych na drogach publicznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie znak: FN.3020/31/04 z dnia 27.05.2004 r., uzupełnione w dniu 28.06.2004 r. zapytanie dot. stosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług polegających na przebudowie i modernizacji dróg publicznyc ...

Czy wydatek poniesiony na przebudowę drogi gminnej spółka może odnieść bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, czy też wydatek ten powinna zakwalifikować jako inwestycję w obcym środku trwałym i dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 9 sierpnia 2004 roku, uzupełnionym pismem w ...

Generowanie strony w 2 ms