Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: księgi

Zwolnienia podmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu: 03.04.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 15.04.2003 r., Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na obsłudze rachunkowo - ...

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...


Czy prowadzoną przez Komornika "księgę pieniężną"można uznać dla celów podatkowych za ewidencję sprzedaży, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz.1475 ze zm.). i czy w związku z tym uzyskany przychód można ewidencjonować raz w m-cu po zakończeniu m-ca w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216, 217 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Komornika Sądowego przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2005r., który został uzupełniony w dniach 04 i 11.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

W 2004r. po kontroli stwierdzono nieprawidłowości w odprowadzonych składkach ZUS za pracowników w latach 1999 do 2003. W związku z tym nastąpiły korekty deklaracji w ZUS-ie. Czy muszę skorygować zeznania podatkowe o te korekty za lata 1999-2003?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przestawione w ...

Czy istnieje możliwość bezpośredniego wpisania w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów zakupów towarów handlowych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej bez sporządzenia remanentu początkowego?i/

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - uznaje stanowisko przedstawione przez Panią w złożonym w dniu 12 kwietnia 2005 r. i uzupełnionym w dniu 28 kwietnia 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Jak zaksięgować poniesione wydatki na firmę, jeżeli zostaną one zwrócone w późniejszym terminie dotacją w postaci transzy środków pieniężnych ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji o do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstaw ...

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na prenumeratę prasy i zakup literatury fachowej, potrzebnej w procesie podejmowania decyzji o inwestowaniu na giełdzie, przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych?

Na podstawie art. 14 a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, po zapoznaniu się z treścią wniosku Pana Z. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż zakup prasy i literatury fachowej o tematyce ściśle ...

Czy zakup środków czystości winnien być wpisywany w kolumnie 10 podatowej księgi przychodów i rozchodów t.j. zakup towarów handlowych i materiałów wg. cen zakupu czy w kolumnie 14 - pozostałe wydatki?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2005 r. (data wpływu 25.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Czy prawidłowo wyliczane są różnice kursowe w przedstawionych przypadkach dotyczących: a) wpływu waluty na konto z tytułu zapłaty za transakcję, b) zapłaty zobowiązania zagranicznego środkami znajdującymi się na rachunku walutowym, c) odsprzedaży waluty bankowi, d) potrącenia kosztów bankowych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Panią w złożonym w dniu 23.06.2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Generowanie strony w 9 ms