Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prowadzenie

Zwolnienia podmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu: 03.04.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 15.04.2003 r., Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na obsłudze rachunkowo - ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie podatku VAT od przychodów uzyskiwanych przez placówkę oświatową Urząd Skarbowy w Burku-Zdroju uprzejmie informuje: Prowadzenie kursów udoskonalających, szkoleń, konferencji przedmiotowo metodycznych i konsultacji dla nauczycieli gmin ...

- w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu oraz prowadzenia apteki,

W związku z zapytaniem z dnia 23.01.2004 r. (wpływ 27.01.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących najmu lokalu użytkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) niniejszym wyjaśnia co następuje : W 2004 r. w związku ...

Jestem stomatologiem, prowadzącym prywatną praktykę lekarską. W związku z tą praktyką ponoszone są różne koszty, między innymi w postaci zakupu lekarstw, materiałów do wypełnień, różnych innych środków higieniczno-medycznych, związanych bezpośrednio z zabiegami leczniczymi. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów nalezy zapisać poszczególne wydatki?

Zasady prowadzenia w roku 2004 podatkowej księgi przychodów i rozchodów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm. ). Definicje użytych w w/cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów określeń zawarte zostały w § 3. Zgodnie z pkt 1 § 3 tego rozporządzenia, za „towary” u ...

Czy przekształcenie spółki cywilnej (utworzonej przez spadkobierców prowadzących nabyty w spadku zakład) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje utratę zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od spadku miałoby przekształcenie tejże spółki cywilnej w spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych?

Zwolnienie przewidziane w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn /t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 16 poz. 89 z późn. zm./ dla spadkobierców prowadzących nabyty w spadku zakład, w oparciu o odrębne wpisy w ewidencji działalności gospodarczej , przyznające im status przedsiębiorcy, jest zasadne, wobec złożonego przez nich zobowiązania do prowadzenia nabytego w spa ...

W oparciu o jakie przepisy osoba fizyczna powinna prowadzić szkołę niepubliczną oraz jak rozliczać się z podatku?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 10.03.2004 r. w sprawie prowadzenia szkoły niepublicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Prowadzenie szkół niepublicznych przez osoby fizyczne stanowi źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ...

w zakresie możliwości wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków przy zgłoszeniu tej działalności w urzędzie skarbowym przez jednego z małżonków Od kilku lat, wspólnie z mężem prowadzimy działalność gospodarczą. Do końca 2004 r. rozliczaliśmy się z podatku VAT na moim numerze NIP. Z podatków PIT rozliczaliśmy się osobno. Od kilku lat mamy zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej osobno (dla potrzeb podatku dochodowego). Pod koniec 2004 r. zostały zmienione zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (wpisane kody PKD). W związku z tym dokonaliśmy stosownych zmian w zapisach Urzędu Statystycznego. Odmówiono nam przyjęcia dokumentu NIP -1 na dwie osoby ze względu na "niemożliwość zarejestrowania działalności współmałżonka na mój NIP do rozliczeń podatku VAT". Stwierdzono, że nie może być prowadzona działalność w dotychczasowej formie (tj. tak jak prowadziliśmy do końca 2004 r.). Możliwe były dwa rozwiązania: 1.Zamknięcie działalności i utworzenie spółki z wszystkimi konsekwencjami (remanent likwidacyjny, opłaty rejestracyjne itp.) 2.Wyrejestrowanie działalności gospodarczej przez współmałżonka ze wszystkimi zmianami poczynając do Urzędu Gminy, kończąc na zmianach umów kredytowych w banku)(...)." "Naszym zdaniem mamy podstawy do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na nazwisko xxxxxxx xxxxxxxxxxx i osobno na nazwisko xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozliczamy się w takim przypadku dla potrzeb podatku dochodowego osobno na podstawie deklaracji PIT-5L (tak jak w roku 2004) Dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług rozliczamy się na podstawie zgłoszenia firmy PPHU "Ubojnia skup i sprzedaż mięsa z uboju" z numerem NIP otrzymanego decyzją Urzędu Skarbowego w Łomży, który jest jednocześnie numerem NIP xxxxxxx xxxxxxxxxxx (żony). Reasumując, dla potrzeb podatku dochodowego rozliczamy się indywidualnie dwiema deklaracjami, dla potrzeb podatku VAT rozliczamy się jedną deklarację. (...)"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży postanawia stwierdzić, że stanowisko Państwa w tej sprawie jest nieprawidłowe. W obecnym stanie prawnym oraz przedstawionym stanie faktycznym nie ma możliwości wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków przy zgłoszeniu tej działalności do ewidencji naczelnika urzędu skarbowego oraz rejestru podatników podatku od towarów i usług prze ...

Czy Spółka powinna ewidencjonować na kasie fiskalnej opłatę ewidencyjną CEPIK w stawce "Zw" ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przeds ...

Pani J. R. zam. w N. pismem z dnia 22 lipca 2005 r. zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu z zapytaniem w sprawie dotyczącej kosztów uzyskania przychodów od przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że pr ...

Czy zużycie przez Stronę artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunków na rzecz kontrahentów nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust.2 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r., oraz czy wydawanie przez Stronę nieodpłatnych posiłków (nieodpłatne świadczenie usług gastronomicznych) na rzecz Jej kontrahentów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust.2 w/w ustawy, ponieważ jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, oraz czy podatek naliczony związny z w/w czynnościami podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 i nast. w/w ustawy?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt.1, art. 7 ust.2, ust.3, art. 8 ust.1, ust.2, art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24.06.2005r. wniesionego przez P. na postanowienie N ...

Generowanie strony w 24 ms