Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce stałego pobytu

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo znak: L/93/2003 z dnia 5.05.2003 r., Urząd Skarbowy w Starachowicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu sto ...

Czy pojęcie "miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu na terytorium RP" powyżej 183 dni w danym roku podatkowym, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. w brzmieniu sprzed zmiany, która weszła w życie 01.01.2003 r. obejmuje również pobyt nielegalny?

Zapłata podatku dochodowego w Polsce jest uzależniona od istnienia obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej pod pojęciem obowiązku podatkowego należy rozumieć nieskonkretyzowaną powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie. Dopiero z obowiązku podatkowego wynika zobowiązanie podatkowe, tj. konkretn ...

Czy dochody uzyskiwane z pracy za granicą (w Stanach Zjednoczonych), z racji braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą podlegały ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wynikającego z umowy zawartej między rządem RP a rządem USA o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. wyjaśnia się, że : Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o po ...

Na jakich zasadach opodatkowany jest przychód z tytułu opłat za usługi w zakresie działalności rozrywkowej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskany przez osobę będącą obywatelem polskim, mieszkającym na stałe we Włoszech?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. ...

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych w USA?

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia, co następuje: Podstawową zasadą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania położone poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy oraz nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, przysługują mu podwyższone koszty uzyskania przychodu/jak należy w związku z tym interpretować użyte w tym przepisie pojęcie miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika oraz czy podatnik na obowiązek dokumentowania przejazdów na trasie: miejsce zamieszkania - zakład pracy/ ?

Stan faktyczny Z pisma podatniczki wynika, iż jest ona zatrudniona w Sp. z o. o. w Warszawie, dokąd stale dojeżdża raz w tygodniu na okres od poniedziałku do piątku (w ciągu tych dni podatniczka pozostaje w Warszawie). Podatniczka wskazuje, że weekendy spędza jednak w miejscu zameldowaniaw Białymstoku, które traktuje jako miejsce stałego zamieszkania. Podatniczika precyzuje, iż stan faktyczny doty ...

Czy podatnik, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w tym podatku w Polsce, w przypadku gdy od 1997 roku stale przebywa na terenie Libii, w związku z zatrudnieniem w tamtejszej firmie, a adres stałego zameldowania ma w Polsce?

Strona wnosząca zapytanie twierdzi, że od 1997 roku przebywa stale na terenie Libii, w związku z zatrudnieniem w tamtejszej firmie. Z tytułu wykonywanej pracy uzyskuje dochody, które są opodatkowane na terenie Libii na podstawie podatkowego prawa tego kraju. W Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskuje żadnych dochodów a jedyny związek z krajem wynika z faktu stałego zameldowania w Koszalinie. Miejsce ...


Podatnik podatnik zatrudniony w Holandii (planowany okres pobytu w Holandii - 3 lata) podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik wraz z rodziną (wszyscy posiadają obywatelstwo polskie) w 2004r. wyjechał do Holandii, gdzie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w holenderskiej spółce. Przed wyjazdem za granicę Podatnik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w polskiej spółce - obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym. Z tytułu tejże umowy o pracę Podatni ...

Czy Wnioskodawca ma obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych ze sprzedaży w 2010 r. odziedziczonych po rodzicach nieruchomości znajdujących się w Iraku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Generowanie strony w 2 ms