Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkoła publiczna

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 10.06.2003r. zapytanie, (uzupełnione w dniu 12.06.2003 r. o własne stanowisko) w sprawie udzielenia pisemnej informacji, czy szkoła zawierając umowę najmu winna naliczać i odprowadzać podatek od towarów i usług, informuje: Z przedsta ...

Podatnik jest szkołą publiczną. Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmu sali gimnastycznej na rzecz szkół prywatnych. Najemcy w wynajmowanym obiekcie prowadzą zajęcia i rozgrywki sportowe.

Wynajmowanie obiektu sportowego na różne cele jest klasyfikowane w zależności od tego, czy obiekt ten będzie później przez użytkownika wykorzystywany na cele komercyjne, czy też na cele, których nie można nazwać komercyjnymi. Uznaje się, że wynajem obiektu sportowego jest dokonywany na cel komercyjny wówczas, gdy w obiekcie tym organizowane są pokazy rozrywkowe, działalność handlowa, wesela, targi ...

Co składa się na wartość sprzedaży, w opraciu o którą ustala się kwotę uprawniającą do korzystania za zwolnienia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ?

W związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z 8 stycznia 2004r. Nr II 443/184/03, dotyczącym udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) zmienia ww in ...

Szkoła Podstawowa zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.), w którym wymieniono jako usługi zwolnione usługi o PKWiU ex 92 - usługi związane z rekreacją i sportem (dotyczy wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług). W budynku Szkoły znajduje się basen i sala gimnastyczna, z których w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych korzystają uczniowie szkoły i gimnazjum. W godzinach wolnych od zajęć szkoła wynajmuje ww. obiekty sportowe takim podmiotom jak: zakłady pracy, szkoły spoza miasta, kluby tenisowe szkolące dzieci i młodzież, obozy organizowane przez organizacje sportowe. Dochody miesięczne jakie osiąga Szkoła z tytułu wynajmu wynoszą około 1200 zł i pieniądze te są wpłacane na konto jej środków specjalnych. Pieniądze są wydatkowane na poprawę świadczonych usług. Zakupiono między innymi odkurzacz wodny, systematycznie kupowane są środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości do zapewnienia dobrych warunków higienicznych. W okresie wakacji i ferii Szkoła kupuje materiały budowlane do odnawiania powierzchni ścian, podłóg itp. Z tych środków kupowany jest też sprzęt sportowy zarówno do wykorzystania na pływalni i jak i sali gimnastycznej. Czy ww. usługi są zwolnione od VAT?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.05.2004 r., nr SP11/3327/73/04 (data wpływu 20.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z d ...

dotyczy zwolnienia od opodatkowania dochodów państwowej szkoły muzycznej przeznaczanych na realizację jej statutowych zadań

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4.06.2004 r. (uzupełnione w dniu 23.06.2004 r.), dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodów P. przeznaczanych na realizację jej statutowych zadań, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wyjaśnia, ma ...

Jaka jest forma opodatkowania sklepu zorganizowanego przez szkołę podstawową na jej terenie i prowadzonego przez uczniów, w sytuacji gdy uzyskane dochody zostaną przeznaczone na prenumeratę czasopism, nagrody książkowe, pomoce dydaktyczne itp.?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 23.03.2004 r. (data wpływu-29.03.2004 r.) o formę opodatkowania sklepu prowadzonego przez uczniów na terenie szkoły podstawowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: W myśl art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ...

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 21.05.2004 r., znak: US.PPM/443-29IK-C/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat uzyskiwanych od uniwersytetu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 21.05.2004 r., znak: US.PPM/443-29IK-C/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat uzyskiwanych od ...

Czy dochód uzyskany przez szkołę z tytułu prowadzenia sklepiku pod opieką samorządu szkolnego, a następnie przekazywany na konto rady rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Jak wynika z treści pisma szkoły, posiada ona status jednostki budżetowej. Jest więc jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jednostki takie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynika to z zapisu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi, że przepisy ustawy m ...

Czy darowizna na rzecz szkoły publicznej, która nie posiada wpisu do KRS jako organizacja pożytku publicznego, ale spełnia cele oświatowe i edukacyjne, podlega odliczeniu od dochodu osób prawnych na podstawie art. 18 pkt 1 ppkt 1 na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej w zapytaniu, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przed ...

Czy dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego, zapomogi z tytułu trudnej sytuacji materialnej, pomoc finansowana z tytułu zbilżających się świąt oraz świadczenie przeznaczone na zakup upominku z okazji zbliżających się świąt wypłacane emerytom i rencistom (byłym pracownikom poszczególnych szkół) z ZFŚS podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokoci 10%

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1, i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu uznaje za prawidłowe stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. U Z A S A D N I E N I E Pracodawca ...

Generowanie strony w 7 ms