Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi konserwacyjne

Stawki podatku

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 06.06.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej wysokości stawek podatku od towarów i usług przy opodatkowaniu sprzedaży niektórych usług wymienionych w piśmie, informuje: Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z ...

Firma będzie wykonywała usługi polegające na ostrzeniu i regeneracji narzędzi chirurgicznych. Czy powyższe usługi są zaliczane do grupy 33.10.92 (wg PKWiU) i czy do tych usług ma zastosowanie stawka 7% podatku od towarów i usług?

Jak wynika z treści złożonego zapytania zamierza Pan wykonywać usługi polegające na ostrzeniu i regeneracji narzędzi chirurgicznych takich jak np. dłuta, haki, skalpele, oraz naprawie urządzeń chirurgicznych. Pana zdaniem ww. usługi dotyczą napraw urządzeń chirurgicznych i zaliczone są do grupy 33.10.92 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, powinny korzystać z 7% stawki opodatkowania podatkiem VA ...

Czy posiadając działalność gospodarczą w zakresie konserwacji zabytków i przedmiotów artystycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej można dokonać konserwacji i renowacji oraz naprawy plansz reklamowych, których istotnymi elementami są przedmioty rękodzieła ludowego, tj. wycinanki opoczyńskie ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych uznanych za zabytkowe,w tym przypadku przedmiotów rękodzieła ludowego, tj."wycin ...


Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w związku ze zmianami ustawy o podatku od towarów i usług od 01.05.2004r. ?

Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) od dnia 01.05.2004r., na mocy jej art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w okresie do 31 grudnia 2007r. winna być zastosowana stawka 7 % podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Nat ...

Czy usługi w dziedzinie "konserwacja zabytków" podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?

Zasady opodatkowania i stawki podatku od towarów i usług po dniu 30.04.2004 r. określają przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 9 ...

Jaką należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług do wykonywanych usług kominiarskich w zakresie czyszczenia, kontroli i udrażniania przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych (PKWiU 74.70.15)?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż podatnik wykonuje usługi kominiarskie polegające na czyszczeniu i udrażnianiu przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych oraz kontroli stanu technicznego tych przewodów. Zdaniem organu podatkowego, czynności polegające na czyszczeniu i udrażnianiu przewodów kominowych można zaliczyć do robót budowlano-montażowych, konserwacyjnych oraz w ...

Firma zwraca się z zapytaniem, jaką stawką podatkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) należy opodatkowywać wykonywane przez Spółkę usługi remontowe i konserwacyjne zlecone przez użytkownika w lokalach użytkowych mieszczących się w budynkach mieszkalnych.

ut. organ informuje, że na podstawie art.146 ust.1 pkt.2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54 poz. 535./ w okresie od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowy ...

Jaką stawkę podatku VAT mam stosować w przypadku świadczenia usług kominiarskich ściśle związanych z budownictwem mieszkaniowym (remonty, prace konserwacyjne, odbiory nowych obiektów budownictwa towarzyszącego, podłączenia do kotłowni, przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne, urządzenia gazowe) - usługi te polegają między innymi na: konserwacji przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych z sadzy i innych nieczystości; prace remontowe przewodów zagruzowanych; usuwanie gniazd ptaków; wymiana kratek wentylacyjnych bądź dzwiczek wycierowych w piwnicach; kontrola stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych ( kontrola polega na sprawdzeniu drożności i szczelności; właściwości podłączeń do przewodów dymowych, spalinowych, grzewczych, gazowych; zabezpieczenie przewodów j.w. drzwiczkami wycierowymi i kratkami; montaż wkładów kominowych z różnych materiałów; odbiory w nowych obiektach przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych; wskazanie przewodów j.w. w obiektach remontowanych oraz odbiory ich po wykonanych remontach; sprawdzenie prawidłowości podłączeń do przewodów urządzeń grzewczych, sprawdzenie ciągów w poszczególnych rodzajach przewodów)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004r. (data wpływu do US – 24.05.2004r.) dotyczące udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz.U. Z 2004r. Nr 123 poz. 1291) informuje, iż zgodnie ...

czy z dniem 01 maja 2004 r. zmieniła się stawka podatku VAT na wykonywane usługi polegające wykonaniu i na naprawie protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 19 kwietnia 2004 r., naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Podatnik wykonuje dla lekarzy stomatologów protezy dentystyczne (PKWiU 33.10.17-59), aparaty ortodontyczne (PKWiU 33.10.17.-59) oraz świadczy usługi polegające na naprawie ...

Generowanie strony w 11 ms