Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dowody doręczenia

Uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia organu podatkowego w celu poczynienia dodatkowych ustaleń w przedmiocie faktycznej daty doręczenia spornej decyzji nie może być kwalifikowane jako rażące naruszenie zasady prawdy obiektywnej (art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jeżeli zastrzeżenia strony co do tej daty nie są oczywiście bezzasadne.

Inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie decyzją z dnia 9 września 1999 r., nr K 13-115-4398412, wydaną po kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem, określił Witoldowi C. za 1995 r. podatek dochodowy od osób fizycznych, zaległość w tym podatku oraz odsetki od zaległości wyliczone na dzień 31 sierpnia 1999 r. Wymieniona decyzja został tego samego dnia doręczona Podat ...

1. Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego "naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym. 2. Strona powinna mieć możliwość wykazania okoliczności uzasadniających zachowanie terminu.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 1999 r., wydanym na podstawie art. 216 § 1 i art. 228 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, Izba Skarbowa w Lublinie stwierdziła, że odwołanie Grażyny R. od decyzji inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie z dnia 9 września 1999 r., w sprawie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 rok, zaległości podatkowej w tym podatku ...

1. Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany zarzut szeroko rozumianego ?naruszenia prawa", ale wyłącznie te spośród nich, w których skutki naruszenia prawa godzą bezpośrednio w zasadę praworządności lub skutki niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym. 2. Strona powinna mieć możliwość wykazania okoliczności uzasadniających zachowanie terminu.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 1999 r., wydanym na podstawie art. 216 § 1 i art. 228 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, Izba Skarbowa w Lublinie stwierdziła, że odwołanie Grażyny R. od decyzji inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie z dnia 9 września 1999 r., w sprawie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 rok, zaległości podatkowej w tym podatku ...

Uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia organu podatkowego w celu poczynienia dodatkowych ustaleń w przedmiocie faktycznej daty doręczenia spornej decyzji nie może być kwalifikowane jako rażące naruszenie zasady prawdy obiektywnej (art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jeżeli zastrzeżenia strony co do tej daty nie są oczywiście bezzasadne.

Inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie, w wyniku przeprowadzonej kontroli dotyczącej prawidłowości rozliczeń z budżetem, decyzją z dnia 9 września 1999 r. określił Witoldowi C. za rok podatkowy 1996 zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetki od tej zaległości liczone na dzień 31 sierpnia 1999 r. Decyzja ta została w tym samym dniu doręczona podatn ...

Czy w przypadku korzystania przez podatnika podatku VAT z usług firmy kurierskiej prowadzącej monitoring trasy przewozu powierzonych jej przesyłek, wydruk z tego systemu z informacją o dostarczeniu przesyłki odbiorcy (status”delivered”) spełnia wymogi art. 42 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zawartości informacji zawartej w wydruku- czy dokumentem, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4 ustawy może być także oświadczenie firmy kurierskiej o dostarczeniu przesyłki?

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54 poz. 535) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.Stawka opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów została określona w art ...

Spółka pyta, jakie dokumenty będą wystarczające dla potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Polski oraz dostarczenia do nabywcy.

Sp. z o.o. jest podmiotem współpracującym z licznymi kontrahentami posiadającymi siedziby na terenie Unii Europejskiej. Spółka często dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zlecanej przewoźnikowi (spedytorowi). Spółka pyta, jakie dokumenty będą wystarczające dla potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Polski oraz dostarczenia do nabywcy. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbo ...

Spółka zadała pytanie czy ww. dokumenty w dostateczny sposób potwierdzają dostarczenie towarów do klienta w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i spełniają tym samym wymogi stawiane przez art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. - zwanej dalej "ustawą".

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie dokumentowania transakcji dla celów podatku od towarów i usług stosowane począwszy od dnia 1 czerwca 200 ...

Spółka zadała pytanie czy ww. dokumenty w dostateczny sposób potwierdzają dostarczenie towarów do klienta w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i spełniają tym samym wymogi stawiane przez art. 42 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2005 r. - zwanej dalej "ustawą".

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie dokumentowania transakcji dla celów podatku od towarów i usług stosowane przed dniem 1 czerwca 2005 r. j ...

Czy w przypadku, gdy spełnione są warunki określone w art. 42 ust. 1 pkt 1ustawy o PTU, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres Spółka nie posiada w swojej dokumentacji dowodów o których mowa w art. 42 ust. 3, a posiada na przykład jeden z dowodów o których mowa w art. 42 ust. 11, może, zgodnie z art. 42 ust. 1 uznać, iż spełnione zostały warunki do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów za dany okres?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U, z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozparzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 07.11.2005 r., uzupełnionego w dniu 04.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie p ...

Skuteczne jest doręczenie przesyłki zawierającej decyzję, osobie będącej dorosłym domownikiem, członkiem rodziny podatnika pod adresem wskazanym przez stronę postępowania, innym niż adres zamieszkania. Wskazanie adresu do doręczeń nie jest „innym uzasadnionym przypadkiem" z art. 148 § 3 Ordynacji podatkowej, obligującym organ do wyłącznie bezpośredniego (do rąk własnych) doręczenia pisma adresatowi w miejscu przez niego wskazanym.

Wyrokiem z 27 czerwca 2006 r. sygn. akt I SA/Bk 89/06, wydanym na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu skargi Konrada R. uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 15 grudnia 2005 r. nr IS.ZPNI-/4 ...

Generowanie strony w 7 ms