Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot krajowy

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 07.07.2003 roku (data wpływu do Urzędu 11.07.2003 r.), w sprawie dotyczącej zakwalifikowania Spółki z o. o. „P.” jako podmiotu krajowego, czy też podmiotu zagranicznego wyjaśnia: Z treści wniosku ...

dotyczy świadczenia usług na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Niemiec, ale zarejestrowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług przez urząd skarbowy w Polsce

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.04.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 14.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Zgodnie z ...

Czy zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej między podmiotami gospodarczymi był należny ?

Ze stanu faktycznego wynika, że spółka z o.o. Z... - W... z siedzibą w Z... przy ulicy S... w dniu 15.06.2004 r. udzieliła spółce W... S.A. z siedzibą w W... przy ulicy G... pożyczki pieniężnej w kwocie 2.000.000,-złotych / dwa miliony/ i w dniu 05.07.2004 r. w/ w strony czynności złożyły deklarację PCC-1 i dokonały zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości kwoty pożyczk ...

Dotyczy opodatkowania odsetek wypłaconych przez podmiot krajowy Spółka z o.o. zagranicznej osobie fizycznej z tytułu udzielonych spółce pożyczek.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną Spółce informację zawartą w piśmie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 27 lutego 2004r. nr PDP-423-4-3/MM/04, odnośnie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odsetek wyp ...

W jaki sposób wystawiać faktury dla klientów, rozliczać się z podatku od towarów i usług po dokonaniu przez każdego z małżonków odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i odrębnego zgłoszenia obowiązków podatkowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60) w powiązaniu z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) - w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prze ...

Podatnik sformułował pytanie, jaką stawką podatku należy opodatkować usługi przesortowania towaru, ofoliowania uszkodzonych kartonów, ułożenia towaru na paletach?

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie morskiego portu w zakresie usługowego składowania, przechowywania i przeładunku mrożonej żywności. Towar nigdy nie jest własnością Spółki. Jest przeznaczony do sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej, jak i na kraje trzecie. W momencie wprowadzenia towaru do chłodni nie ma ...

Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące pracowników oddelegowanych do zakładu w Niemczech?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 września 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) - po rozpatrzeniu wniosku firmy uzupełnionego pismem z dnia 12. 05. 2005 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki z o. o. wydatków związanych z zakupem m.in. odzi ...

Podatnik zapytuje czy wartość przekazywanych na podstawie umowy pożyczki odsetek należy uwzględnić przy rozliczeniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika ponieważ przedmiotowe usługi wykonywane są sporadycznie i nie mieszczą się w zakresie zasadniczej działalności firmy, nie powinny być uwzględniane przy rozliczeniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik zapytuje czy działanie firmy w myśl zawartej umowy, której schemat przedstawiono w stanie faktycznym, stanowi w myśl ustawy o VAT świadczenie usług, a jeśli tak to czy są to usługi finansowe zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z zał. 4 poz. 3 ustawy o VAT. Podatnik zapytuje ponadto czy przedmiotowe usługi finansowe będą podlegały uwzględnieniu przy rozliczeniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT oraz w jaki sposób należałoby określić wartość świadczonej usługi. Zdaniem Podatnika zawierając umowę z bankiem o zarządzanie płynnością oraz o udzielenie w ramach tej umowy kredytu, sam nie udziela kredytów innym firmom, w związku z tym nie świadczy wobec tych podmiotów żadnych usług. Zawarta umowa ma na celu zabezpieczenie płynności firm. Ponadto, zdaniem Podatnika, trudno byłoby w przedmiotowym stanie faktycznym określić wartość świadczonej usługi.

Stan faktyczny I: Podatnik zawarł z firmą holenderską umowę pożyczki, z tytułu której zobowiązany był do zapłaty odsetek. W 2004r. Podatnik uregulował odsetki od przyznanej pożyczki i zgodnie z ustawą o VAT wykazał ich kwotę w deklaracji VAT 7 jako import usług zwolnionych od podatku od towarów i usług. Stan faktyczny II Podatnik korzysta z systemu kredytów dziennych w rachunku wspólnym w polskim ...

Czy transakcja może być uznana za niezgodną z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na zwolnienie podmiotu w niej uczestniczącego z podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 64, poz. 654 ...


Generowanie strony w 14 ms