Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot zagraniczny

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 07.07.2003 roku (data wpływu do Urzędu 11.07.2003 r.), w sprawie dotyczącej zakwalifikowania Spółki z o. o. „P.” jako podmiotu krajowego, czy też podmiotu zagranicznego wyjaśnia: Z treści wniosku ...

zakres stosowania przepisów art. 4 pkt 2 e ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. (data wpływu – 21.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dotyczącej ...

Czy można odliczyć od podatku, zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatny kurs językowy tzw. DSH - "Deutsche Sprach Diplom" w Niemczech, na który uczęszczała córka podatnika, bedąca na jego utrzymaniu, w przypadku gdy ww. uczelnia posiada status szkoły wyższej?

Zgodnie z postanowieniami art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy (...) zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub ...

Podatnik ma wątpliwość, czy faktura VAT, zawierająca stawkę VAT i numer NIP, wystawiona na usługi budowlano-montażowe wykonane w Polsce przez firmę z Danii może stanowić podstawę odliczenia podatku naliczonego.

Stan faktyczny: W sierpniu 2003 r. podatnik otrzymał fakturę VAT od firmy mającej siedzibę w Danii, zarejestrowanej jako podatnik od towarów i usług od dnia 1 maja 2003 r. Przedmiotowa faktura dokumentowała usługi budowlano-montażowe świadczone w Polsce. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o p ...

dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego osobie, mającej stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie, natomiast w Polsce mieszkającej tymczasowo, powołanej w skład Rady Nadzorczej.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.01.2004 r. (uzupełnione pismami z dnia 09.02.2004 r. i z dnia 10.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego osobie, mającej stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie, natomiast w Polsce mieszkającej tymczasowo ...

Stawka podatku VAT przy wykonywaniu usług polegających na badaniu rynku na rzecz podmiotów zagranicznych.

Zgodnie z zapisem art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław–Fabryczna podaje co następuje: Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, opodatkowaniu podatkiem od towa ...

Czy przy fakturowaniu usług reklamowych dla dostawcy z Niemiec Spółka może stosować zerową stawkę podatku ?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 15.03.2004 roku (data wpływu 16.03.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się między innymi importem z Niemiec i sprzedażą na rynku krajowym karmy dla zwierząt oraz wybranych artykułów spożywczych ...

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o ktorej mowa w art. 9a ustawy z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przez społkę, ktorej udziałowcami są obywatele z Niemiec i która dokonuje sprzedaży towarów i wyrobów własnej produkcji do Niemiec.

W art. 9a w/w ustawy ustawodawca określił obowiązki jakie ciążą na podatnikach, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania , siedzibę lub zarząd na terytoriu ...

Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowany w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wykonujący działalność gospodarczą na własny rachunek podlega regulacjom art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 53, poz. 535).

Zgodnie z art 157 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 53, poz. 535) podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym ż ...

dotyczy świadczenia usług na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Niemiec, ale zarejestrowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług przez urząd skarbowy w Polsce

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.04.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 14.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Zgodnie z ...

Generowanie strony w 8 ms