Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkoda rzeczywista (damnum emergens)

1. Art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 260 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w części ograniczającej odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody, są niezgodne z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Punkt pierwszy znajduje zastosowanie do szkód powstałych od dnia 17 października 1997 r., to jest od daty wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. Rzecznik Praw Obywatelskich, wniósł o stwierdzenie, że przepisy art. 160 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 260 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: ordynacja podatkowa), w zakresie w jakim ograniczają możliwość żądania odszkodowania w pełnej wysokości za niezgodne z prawem działania organu władzy publicznej, ogranicza ...

Dotyczy prawidłowego rozliczenia z tytułu otrzymanego odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach na gruntach rolnych.

Odpowiadając na pismo Pani z dnia 25.03.2004 roku (data wpływu do tutejszego urzędu 02.04.2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na zapytanie dotyczące prawidłowego rozliczenia z tytułu otrzymanego odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach na gruntach rolnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu stosownie do art. 14a § 1 usta ...

Czy od zasądzonego wyrokiem sądu odszkodowania w związku z niewypłacaniem przez ZUS świadczenia rentowego należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwolnione od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku z wyjątkiem odszkodowań: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które poda ...

Dotyczy prawidłowego rozliczenia z tytułu otrzymanego w 2004 roku odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach na gruntach rolnych oraz kosztów rekultywacji gruntów, powstałych w wyniku budowy linii światłowodowej i rurociągu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 05. 05. 2005 r. UZASADNIENIE W dniu 05. 05. 2005 zwrócił się Pan pisemnie z wnioskiem (uzupełnionym o opłatę skarbową w dn. 17. ...

czy w przypadku szkody całkowitej i wypłaty Korzystającemu nadwyżki pomiędzy przyznanym odszkodowaniem powiększonym o korzyści z zagospodarowania pozostałości powypadkowych a kwotą należności pozostałych z umowy leasingu Finansujący, który zaliczył do przychodów opodatkowanych całą kwotę wypłaconego odszkodowania, ma prawo zaliczyć zwracaną Korzystającemu część odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów,

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny o ...

Czy odszkodowania za ograniczenie czasu nasłonecznienia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest użytkownikiem wieczystym działki budowlanej, na której planuje realizację inwestycji obejmującej budowę budynku biurowego wielokondygnacyjnego (9-11 kondygnacji). Działka ta graniczy bezpośrednio z inną działką na której zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek mieszkalny należący do wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z prze ...

Czy przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanego odszkodowania, kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku, czy otrzymanie przychodu z tytułu wyżej opisanego odszkodowania obliguje mnie do złożenia zeznania podatkowego (pytanie zostało zadane na wypadek, gdyby odpowiedź na pierwsze pytanie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie była negatywna) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po ponownym rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.05.2006r., uzupełnionego w dniach: 17.07.2006r. i 01.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

W chwili otrzymania odszkodowania powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - działalność gospodarcza, w postaci kwoty otrzymanego odszkodowania oraz wypłaconych odsetek. Otrzymana kwota będzie podlegać rozliczeniu w momencie jej wypłaty, według formy opodatkowania obowiązującej Wnioskodawcę w tym okresie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie podwyższone o kwoty odsetek naliczonych od dnia 4 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty (tj. odpowiednio 4 i 5 marca 2009 r.) w wysokości łącznej 1.133.437 zł i 46 gr., z tytułu szkody rzeczywiście poniesionej (damnum emergens), w całości korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy odszkodowanie za zniszczone i wycięte drzewa, krzewy i inne rośliny otrzymane na podstawie ugody sądowej są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzystają ze zwolnienia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 17 ms