Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utracone korzyści (lucrum cessans)

1. Art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 260 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w części ograniczającej odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody, są niezgodne z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Punkt pierwszy znajduje zastosowanie do szkód powstałych od dnia 17 października 1997 r., to jest od daty wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. Rzecznik Praw Obywatelskich, wniósł o stwierdzenie, że przepisy art. 160 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 260 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: ordynacja podatkowa), w zakresie w jakim ograniczają możliwość żądania odszkodowania w pełnej wysokości za niezgodne z prawem działania organu władzy publicznej, ogranicza ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować odszkodowanie za utracone przez firmę korzyści w wyniku wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego?

W odpowiedzi na pismo z dn. 16 grudnia 2003 r. uzupełnione w dniu 6 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji na zapytanie, jaką stawką podatku VAT należy opodatkować odszkodowanie za utracone przez Pana Firmę korzyści w wyniku wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego?" Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 19 ...

dot. opodatkowania otrzymanego odszkodowania z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu utraconych korzyści.

W świetle postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm./ odszkodowania są „innym źródłem” przychodu wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy. Natomiast katalog zwolnień przedmiotowych zawiera art. 21 tej ustawy. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z ...

Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie za utracone korzyści, otrzymane na podstawie wyroku sądowego oraz zasądzone odsetki od tego odszkodowania?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: określonych w prawie pra ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wypłacone w 2004 r., zasądzone wyrokiem sądowym od Skarbu Państwa, kwoty z tytułu zadośćuczynienia, renty wyrównawczej oraz utraconych korzyści w związku utratą zdolności zarobkowej spowodowanej trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Podatnik wniósł do sądu pozew o zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa określonych kwot zadośćuczynienia, renty oraz odszkodowania z tytułu utraconych zarobków. W uzasadnieniu pozwu stwierdził, iż podczas jego pobytu w jednym ze szpitali, w którym poddawany był zabiegowi chirurgicznemu, wszczepiono mu wirusa typu WZW „C” powodującego wirusowe zapalenie wątroby. Jednocześnie podatnik wskazał, i ...

Forma opodatkowania otrzymanego na podstawie wyroku sądu przez podatnika po likwidacji spółki, odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

Z treści Pana pisma wynika: #61623; w latach 1997 - 2000 prowadził Pan działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, #61623; przychody osiągane z tytułu ww. działalności opodatkowane były zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, #61623; w 2003 roku Sąd zasądził na rzecz byłych wspólników spółki odszkodowanie za zniszczony samochód stanowiący ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega odszkodowanie w kwocie 1.233.298,20 zł wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w R., zasądzone w wyniku wydania bezprawnej decyzji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w R.?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 3 reguluje zagadnienie zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanego odszkodowania, jeżel ...

Czy wypłacony przez PZU z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego zwrot utraconego dochodu stanowi podstawę do naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (a jeśli tak, to według jakiej stawki) bądź podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych?

W związku z informacją udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) pismem z dnia 25.10.2004r. Nr I-415/14/52/2004, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b §2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004r.) po przeanalizowaniu treści pytania i udzielonej przez organ pier ...

dotyczy zakresu stosowania przepisu. art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowania z tytułu utraconych korzyści

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.12.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Jak wynika z zapytania, podatnik otrzymał w 2004 r. odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądowym z tytułu utraconych korzyści (wypowiedzenie najmu lokalu bez zachowania warunków wypowiedzenia określ ...

Czy kwota odszkodowania wypłacona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń, jako osobie poszkodowanej w wypadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2005 roku, uzupełnione dnia 21.03.2005 roku o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...

Generowanie strony w 37 ms