Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: władza publiczna

1. Art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 260 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w części ograniczającej odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody, są niezgodne z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Punkt pierwszy znajduje zastosowanie do szkód powstałych od dnia 17 października 1997 r., to jest od daty wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. Rzecznik Praw Obywatelskich, wniósł o stwierdzenie, że przepisy art. 160 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 260 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: ordynacja podatkowa), w zakresie w jakim ograniczają możliwość żądania odszkodowania w pełnej wysokości za niezgodne z prawem działania organu władzy publicznej, ogranicza ...

Opodatkowanie dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 05.05.2004 r. (wpływ do US 06.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 27.05.2004 r. (data wpływu do US 31.05.2004 r.) w sprawie opodatkowania dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na po ...

Czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu VAT przez organ władzy publicznej od zakupów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?

W odpowiedzi na pisma numer SGR.I.0718-22/04 i SGR.I.0718-23/04 z dnia 18.05.2004r., uzupełnione pismami z dnia 20.05.2004r., zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT od zakupów dokonywanych w związku z inwestycją przebudowy dróg powiatowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Fund ...

1. Czy zwrot poniesionych kosztów za sprawowany nadzór nad lasami niepaństwowymi mieści się w pojęciu "inna dopłata o podobnym charakterze związana ze świadczeniem (...)usług ujętym w art.29 ust.1 ustawy VAT? 2. Czy dotacje otrzymane z budżetu państwa na prace leśne /zalesienie gruntów i wykonanie innych czynności / podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.05.2004r.?

Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i u ...

Czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik jest komornikiem sądowym działającym przy sądzie rejonowym. Podatnik świadczy usługi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), nie uznaje się za podatnik ...

Czy starostwo powiatowe, wykonując czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od których pobierana jest opłata – jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy też czynności te korzystają ze zwolnienia od podatku VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w XXX, działając na podstawie art. 14a§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2004 r. o podatku od towarów i usług, w części dot. opodatkowania czynności wykonywanych w ramach powiatu realiz ...

Czy czynność prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz do wydawania zaświadczeń o wpisie do tego rejestru jest zwolniona od podatku od towarów i usług jako usługa ujęta w wykazie usług zwolnionych od VAT – załącznik nr 4 poz.6 ustawy o VAT?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.06.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 23.05.2005r. nr PR.II/443/36/VAT-240/AG/05 uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 18.03.2 ...

Czy czynność przekazania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia łącznie z pobieraniem z tego tytułu opłat (ekwiwalentu) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Opodatkowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania zabudowanej nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Inspektorat jako organ władzy publicznej, nie jest podatnikiem VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 19 ms