Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: otrzymanie towaru

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 23.07.2003 r. w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów za przyjęty towar w komis po sporządzeniu umowy z komitentem - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia. Umowa komisu w/g art. 765 Kodeksu Cywilnego jest umową, na podstawie, której przyjm ...uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.06.2004 r. (data wpływu 26.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje jak niżej: Z treści skierowanego do tut. organu zapytania wynika, ...

W sytuacji otrzymania przez Spółkę faktury w lipcu 2004 r. a otrzymania towaru we wrześniu 2004 r., w którym miesiącu zaistnieje prawo odliczenia podatku naliczonego?

Wnosząca zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że złożyła zamówienie u polskiego kontrahenta na dostawę manometrów na statek. Kontrahent wystawił fakturę z datą 15.07.2004 r. Jednak faktyczna dostawa towarów nastąpiła we wrześniu 2004 r. Zapłata za otrzymane towary nastąpiła także we wrześniu 2004 r. Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, w którym miesiącu nabyła prawo do obniżenia ...

Czy przychód powstaje z dniem wydania towaru z magazynu i wystawienia dokumentu Wz czy z dniem potwierdzenia przez hodowcę dostawy na w/w dokumencie ?

Odpowiadając na pismo z dnia 13 września 2004r. (data wpływu 15.09.2004r.), złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego), uzupełnione w dniu 13 10.2004r. pismem z dnia 11.10.2004r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1992r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Nacz ...

Z treści złożonego pisma wynika, że podatnik ma wątpliwości czy otrzymanie od kontrahenta z państwa członkowskiego towaru w ramach gwarancji jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

Podatnik otrzymał od kontrahenta z Włoch, zarejestrowanego dla celów dostaw wewnątrzwspólnotowych, w ramach gwarancji części zamienne do wcześniej sprowadzonej od niego maszyny. Dostawa jest dostawa bezpłatną, na fakturze dostawcy części są wycenione za adnotacją „tylko dla celów celnych”. Według podatnika transakcja jako transakcja bezpłatna nie powinna podlegać podatkowi od towarów i usług, gdyż ...

Stan faktyczny Spółka dostaje od kontrahenta unijnego (Niemcy) towar w celu aby wykonać na nim usługę przerobu. Towar nie jest własnością Spółki tylko właścicielem tego powierzonego towaru jest firma niemiecka. Są to produkty spożywcze np. czarna jagoda.Od 1 maja 2004 r. zasady rozliczania usług przerobu uszlachetniającego uległy zmianom w przypadku, gdy towar został sprowadzony z kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.Ustawodawca przewidział jednak wart. 28 ust. 7 ustawy możliwość opodatkowania tych usług w kraju członkowskim usługobiorcy. Warunkiem jest podanie wykonawcy tych usług numeru, pod którym usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, na którym wykonywane są usługi. Taki numer identyfikacyjny Spółka otrzymała od kontrahenta niemieckiego, dlatego uznajemy iż miejscem świadczenia tej usługi jest kraj nabywcy usługi czyli w tym przypadku Niemcy. Jednak przepisyustawy stawiają dodatkowy wymóg wart. 28 ust. 8, w postaci wywiezienia towarów po wykonaniu usług poza terytorium kraju nie później niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług. Pytanie: Czy prawidłowo ustalamy datę zakończenia usługi i prawidłowo wystawiamy fakturę za usługę na ruchomym majątku rzeczowym uznając iż w Polsce ta usługa nie podlega ustawie tylko w kraju nabywcy. Co się stanie w przypadku przekroczenia terminu 30 dni, czy wtedy usługa ta będzie opodatkowana w Polsce 22 % stawką vat.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2004r.) informuje, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółka otrzymuje od kontrahenta niemieckiego produkty spożywcze (np. czarna jagoda) będące własnością firmy niemie ...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej w listopadzie 2003 r., w przypadku gdy towar otrzymała w czerwcu 2004 r.?

Prawo podatnika podatku VAT do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług związanych z działalnością opodatkowaną generalnie kształtuje się w oparciu o dwa kryteria, tj. termin otrzymania dokumentu oraz dostawę towaru. Zasada ta wynika bezpośrednio: do 30.04.2004 r. z art. 19 ust. 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku ...

Spółka zawarła w dniu 16.03.2004 r. umowę ze Sprzedawcą, na mocy której Sprzedawca zobowiązał się dostarczyć urządzenia i wykonać instalację chłodniczą do obsługi tunelu fluidyzacyjnego i komór chłodniczych. Zdaniem Spółki przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa polegająca na dostarczeniu i zamontowaniu oraz uruchomieniu określonych urządzeń. Intencją Spółki było nabycie gotowej instalacji chłodniczej do obsługi komór mrozielniczych i tunelu chłodniczego, a nie nabycie towarów i odrębne nabycie usług montażu. Płatność miała zostać uregulowana w następujący sposób: przedpłata w wysokości 40% miała zostać zapłacona ciągu 14 dni od podpisania umowy na podstawie faktury proforma, płatność pozostałej części na podstawie faktur częściowych „za wykonane elementy rozliczeniowe na podstawie cząstkowego protokołu odbioru wykonania tych elementów, płatność ostatniej faktury w wys. 22% wartości umowy miała nastąpić w terminie 30 dni od daty uruchomienia instalacji i podpisania odbioru końcowego umowy. Pierwszą zaliczkę uregulowano na podstawie faktury proforma z dnia 18.03.2004 r. W trakcie realizacji kontraktu sprzedawca wystawił faktury cząstkowe (od 30.04.2004 r. do 30.06.2004 r.). Spółka uregulowała większość wynikających z przedmiotowych faktur należności. Nie odliczyła jednak wynikających z nich kwot podatku naliczonego. Do momentu sporządzenia niniejszego wniosku nie podpisano bowiem protokołów odbioru części usługi, ani protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pojedyncze urządzenia wchodzące w skład instalacji chłodniczej nie mają dla Spółki żadnej wartości użytkowej. Wszystkie te urządzenia mogą być eksploatowane dopiero po ich odpowiednim zainstalowaniu w ten sposób, aby tworzyły sprawną i działającą instalację. Sprzedawca jest producentem urządzeń, które mają posłużyć do wykonania instalacji. Materiały i urządzenia wynikające z otrzymanych faktur zostały dostarczone na teren zakładu Spółki, ale nie zostały nigdy przyjęte na jej magazyn. Na dzień 30.12.2004 r. nie zostały wykonane jeszcze próby odbiorcze, a instalacja jest na etapie rozruchu technicznego i Sprzedawca na bieżąco usuwa zgłaszane przez komisję usterki. Odbiór instalacji powinien nastąpić w najbliższym terminie.Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych przez Sprzedawcę w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli zostały one wystawione pomimo braku określonych postanowieniami umowy protokołów odbioru wykonania części usługi?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 23.11.2004 r., które wpłynęło 25.11.2004 r., a następnie zostało uzupełnione pismem z dnia 21.12.2004 r., które wpłynęło 21.12.2004 r. oraz pismem z dnia 30.12.2004 r., które wpłynęło 3.01.2005 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – us ...

Generowanie strony w 7 ms