Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział w zyskach

Szczególne zasady ustalania dochodu

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku zapytaniem z dnia 03.07.2003 r.: „Czy koszty uzyskania przychodów przypadające na każdego ze wspólników spółki cywilnej, bez względu na postanowienia umowy spółki muszą być proporcjonalne do jego udziału w zysku, czy też użycie pr ...

Dotyczy skutków podatkowych w związku z wystąpieniem z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2003 r. (wpływ do Urzędu 28 listopada 2003 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania zamierza Pan wystąpić z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe. Po wystąpieniu z tej ...

Wykaz zasad

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2004 r. (data wpływu 12.01.2004 r.) sprawie interpretacji przepisów dotyczących nabycia akcji własnych w celu umorzenia w zamian za grunt i środki pieniężne wyjaśnia: Umorzeni ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty nagród specjalnych z czystego zysku dla zatrudnionych w spółce z o.o. pracowników, członków rodzin i innych osób?

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tyt. dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a. Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 4 tejże ust ...


Skutki podatkowe sprzedaży towaru handlowego – komputera na rzecz małżonki jednego ze wspólników.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 07 kwietnia 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08 kwietnia 2004 r.) w części dotyczącej podatku dochodowego – działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie wyjaśnia. Stan faktyczny zawarty w z ...

Wobec faktu, że z dniem 1 stycznia 2004r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących zryczał-towanego podatku dochodowego, w związku z wypłatą dywidendy - według jakiej stawki spółka jako płatnik ma obowiązek odprowadzić podatek od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

Spółka z o.o. zamierza w 2004r. wypłacić swoim udziałowcom (krajowym osobom fizycznym) zysk wypracowany za rok obrotowy 2003 w formie dywidendy. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fi-zycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podle-gają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkie ...

Czy prowadzący firmę wraz z Panem syn, będący osobą współpracującą, nie będący we wspólnym gospodarstwie domowym, powinien otrzymywać dochody w jakiejś części stanowiącej dochód firmy, czy też powinien otrzymywać wynagrodzenie jako pracownik firmy.

W dniu 30 kwietnia 2004 roku złożył Pan w tutejszym organie podatkowym wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, regulowanych przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

W jakiej wysokości należy naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej uzyskanych z tytułu wypłaty udziałów z nadwyżki bilansowej za 2003 r. wypłaconych w 2004 r.?

Działając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze) w odpowiedzi na pismo Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z dnia 13.04.2004 r. (uzupełnione 27.04.2004 r.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z brzmieniem w roku 2004 art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Działalność gospodarczą prowadziłem w spółce cywilnej, z której wystąpiłem. W okresie, kiedy byłem wspólnikiem spółki cywilnej spółka wypracowała zysk, który nie został mi faktycznie wypłacony ale zapłaciłem należny podatek dochodowy. Czy mam prawo ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku dochodowego, ponieważ faktycznie dochodu nie otrzymałem i kto powinien zapłacić podatek dochodowy? Czy spółka jest zobowiązana wypłacić moją część dochodu?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 4.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 867 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na ...

Generowanie strony w 2 ms