Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość początkowa

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

Na podstawie art. 14a § l, oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 147/2003 z dnia 30.06.2003 roku (data wpływu da Urzędu 02.07.2003 r.), w sprawie ustalenia wartości środka trwałego wyjaśnia: Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niemater ...

Czy w trzecim i następnych latach dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, przy zastosowaniu w pierwszym roku odpisu w wysokości 30%, obliczając podstawę amortyzacji (dla metody degresywnej) należy uwzględnić dokonany w pierwszym roku 30-procentowy odpis.

Pismo niniejsze jest informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.). W dniu 18 grudnia 2003 r. Spółka zwróciła się z w ...

Czy w przypadku fizycznej likwidacji nie w pełni umorzonej części odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ma zastosowanie art. 16 g ust. 16 ustawy z dn. 15.02.1992 r. w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r.

Częściowa likwidacja odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (będącego jednym środkiem trwałym) na skutek złego stanu technicznego, która nie powoduje zachwiania pracy układu technologicznego dystrybucji wody stanowi o dalszym wykorzystywaniu przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą tego środka trwałego. W przypadku trwałego odłączenia od danego środka trwa ...Czy opisane w zapytaniu wydatki stanowią koszty nabycia know - how zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o p.d.o.p. i powinny zostać włączone do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej na podstawie art. 16g ust. 1 pkt. 1 ustawy o p.d.o.p., podlegającej amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt.7

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 10.12.2003 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) informuje, iż zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r Nr 54 poz. 654 ze zm. ) :„ amortyzacji pod ...

Czy można jednorazowo odliczyć amortyzację w wysokości 30% wartości zakupionego środka trwałego fabrycznie nowego zaliczonego do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych wgrudniu 2003r.

Odpowiadając na pismo z dnia 01.03.2004 r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27.07.2002 r. o zmianie ...

Czy mogę do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć jednorazowo pełne koszty: zakupu na rynku wtórnym lokalu mieszkalnego? opłat sądowych, notarialnych, podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych? remontu i adaptacji lokalu do potrzeb działalności gospodarczej?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 24.02.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na zakup lokalu mieszkalnego oraz na remont i adaptację tego lokalu dla potrzeb działalności gospodarczej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz ...

Jakie są zasady ustalania, dla potrzeb amortyzacji, wartości początkowej budynku mieszkalnego oddanego w najem? Od kiedy i wg jakiej stawki amortyzacja może być dokonywana?

Art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) stanowi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1.budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2.maszyny, urządzenia i śro ...

Jak ustalić wartość początkową budynku jako środka trwałego, gdy budynek ma charakter użytkowo-mieszkalny?

Podatniczka jest właścicielką sklepu spożywczego. W 2004r. chce rozpocząć budowę pawilonu handlowego z częścią mieszkalną na piętrze. Piętro i parter będą miały taką samą powierzchnię. Budynek stanowić będzie jej współwłasność z małżonkiem, w którym pozostaje we wspólności majątkowej. Parter tego budynku przeznaczony będzie na działalność gospodarczą prowadzoną przez podatniczkę. Ta część budynku ...

Generowanie strony w 105 ms