Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dowód

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.09.2003 r. w sprawie odliczenia darowizny na budowę wodociągu, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 9 tego artykułu ustaw ...

Ewidencja sprzedaży

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie znak: PP-448/47/04 z dnia 19.01.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje: 1. Do ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 27 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy należy wpisywać tylko te dowody sprzedaży, które dokumentują faktyczną sprzedaż. Jeśli w ewidencji tej ujęto f ...

Czy paragon fiskalny dotyczący zakupu paliwa poza granicami kraju jest dowodem księgowym upoważniającym do ujęcia go w księgach rachunkowych oraz czy ww. dokument jest podstawą do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 01.03.2004 r., adresowanym do Izby Skarbowej w Łodzi i przekazanym do tutejszego organu podatkowego w dniu 05.03.2004 r. oraz pismem z dnia 09.03.2004 r. (data wpływu 10.03.2004 r.) w sprawie uznania paragonu za dowód księgowy dokumentujący zakup paliwa do samochodu ciężarowego za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie do ...

Czy w przypadku korzystania przez podatnika podatku VAT z usług firmy kurierskiej prowadzącej monitoring trasy przewozu powierzonych jej przesyłek, wydruk z tego systemu z informacją o dostarczeniu przesyłki odbiorcy (status”delivered”) spełnia wymogi art. 42 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zawartości informacji zawartej w wydruku- czy dokumentem, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4 ustawy może być także oświadczenie firmy kurierskiej o dostarczeniu przesyłki?

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54 poz. 535) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.Stawka opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów została określona w art ...

Czy i jakie dowody wykorzystywania urządzeń ponad pół roku musi posiadać Spółka, aby mogła zastosować indywidualną stawkę amortyzacji środków trwałych?

Zgodnie z art. 16j ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż ...

dotyczy dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 27.05.2004 r. (znak 448/EP/2004) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia, co następuje: Stosownie do przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z ...

dotyczy stawki podatku VAT

Pan Mirosław B. prowadzący Z. zwrócił się z zapytaniem w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Przedstawiając stan faktyczny, podatnik podał, iż firma jego jest dostawcą surowca dla firmy niemieckiej. Surowiec był w Polsce przerabiany i w formie gotowego wyrobu eksportowany do Niemiec. Zdaniem pana B. po zarejestrowaniu w urzędzie jako VAT-UE firma nadal może stosować stawkę 0-proc ...

Czy podstawą do wyliczenia dopuszczalnej ładowności samochodu ciężarowo - uniwersalnego, który nie posiada świadectwa homologacji może być ładowność określona w dowodzie rejestracyjnym ?

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg gdzie : DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, n - oznacza ilość miejsc ( siedzeń ) łącznie z miejscem dla kierowcy kwotę p ...

Czy INVOICE podpisany przez nabywcę jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru przez nabywcę na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.05.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 17.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Zgodnie ...

dotyczy określenia transakcji - wewnątrzwspólnotowa dostawa czy eksportem towarów

„C.” sp. z o.o. w S. zwróciła się z zapytaniem o zakresie stosowania przepisów podatkowych w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarówi usług. Przedstawiając stan faktyczny spółka podała, iż będąc podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zamierza dostarczyć towar do państwa spoza Unii Europejskiej, ale na rzecz podatni ...

Generowanie strony w 4 ms