Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obrót papierami wartościowymi

Art. 25 w związku z art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że narusza wynikającą z niego zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

I We wniosku z 27 marca 2001 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wniósł o stwierdzenie, że art. 25 w zw. z art. 28 ustawy z 2 marca 2001 r. o wykonaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie tej następuje zniesienie zwolnienia z podatku dochodów ...

Czy sprzedaż akcji zakupionych na GPW przed 01.01.2004 r. i wycofanych z publicznego obrotu papierami wartościowymi podlega opodatkowaniu w 2004 r.?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że od kilku lat nabywał na Giełdzie Papierów Wartościowych akcje spółek. Część z posiadanych akcji podatnik ma zamiar wycofać z obrotu giełdowego i sprzedać większościowym akcjonariuszom, a część z nich może zostać przez większościowych akcjonariuszy przymusowo wykupiona i umorzona. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.), który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na na ...

Czy Dom Maklerski zobowiązany jest, na żądanie klienta, zmienić PIT-8C, wystawiony w związku z uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych?

W dniu 8 października 2004r. Spółka, złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego, w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, jako płatnik, obowiązana jest do sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – informacji PIT-8C, przekazując je ...

Czy podstawę do prawidłowego zakwalifikowania, dla celów PIT-8C, przychodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych może stanowić jedynie pisemne oświadczenie klienta ?

W dniu 8 października 2004r. Spółka, złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego, w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, jako płatnik, obowiązana jest do sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – informacji PIT-8C, przekazując je ...

W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane w 2004 r. z tytułu sprzedaży papierów wartościowych zakupionych na giełdzie w 1997 roku oraz obligacji skarbowych zakupionych w 2002 roku ?

W zakresie opodatkowania przychodów osiągniętych ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych przed dniem 01.01.2004 roku ma zastosowanie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), który wprowadza zasadę, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzm ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego w 2004 roku ze sprzedaży akcji, zakupionych w 1996 lub 1997 roku.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 par.1, art.14 a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu pisma z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko zajęte przez Pa ...Czy w przypadku prowadzenia depozytu akcji na zlecenie emitenta akcji, nie pośrednicząc w nabywaniu tych akcji, dom maklerski jest zobowiązany do sporządzenia imiennej informacji, stosownie do przepisów art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa maklerskiego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstaw ...

Generowanie strony w 22 ms