Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkolenie pracownicze

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie podatku VAT od przychodów uzyskiwanych przez placówkę oświatową Urząd Skarbowy w Burku-Zdroju uprzejmie informuje: Prowadzenie kursów udoskonalających, szkoleń, konferencji przedmiotowo metodycznych i konsultacji dla nauczycieli gmin ...

Czy dofinansowanie do kursów, szkoleń oraz czesnego dla nauczycieli skierowanych na studia wyższe w celu podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i innych pracowników szkoły jest zwolnione z podatku dochodowego ?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przy ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane ze szkoleniem własnych pracowników przez pracodawcę, jeżeli dotyczyły one noclegów i wyżywienia pracowników podczas szkolenia?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Użyty w tym przepisie zwrot ”w celu” oznacza, że aby określony wydatek można było uznać ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez pracodawcę na kształcenie w szkole wyższej jego pracownika?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1998 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli na pisemne zapytanie z dnia 18.02.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wyni ...

Jak potraktować otrzymaną dotację do szkolenia pracowników w związku z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO 9001/2000? Dotacja jest z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 60 % poniesionych kosztów netto.

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 25.11.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 z dnia 8.01.1993 ...

Czy koszty uczestnictwa w Forum można uznać za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Czy wartość kosztu uczestnictwa Prezesa Zarządu Spółki w Forum, stanowi przychód osoby uczestniczącej w Forum w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Generalną zasadą dotyczącą możliwości uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podatnika wyraża przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), z którego wynika, że kosztami uzyskania przychodów podatnika są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymieniony ...

Czy wydatki związane ze szkoleniem pracowników przez udziałowca niemieckiego winny zwiększać wartość początkową wdrażanego systemu zarządzania firmą - SAP, czy też mogą być odniesione bezpośrednio w koszty?

W 2003 roku w Spółce z o.o. wprowadzano nowy system zarządzania firmą – system SAP. System ten miał być wykorzystywany przez pracowników wszystkich działów Spółki, gdyż zawierał moduł logistyczny, produkcyjny jak również finansowo-księgowy. W 2003 roku nowy system był testowany. Wdrożeniem systemu SAP zajmowała się zewnętrzna firma, która miała obciążyć Spółkę kosztami (ceną) samego systemu, jak t ...

Czy wydatki poniesione na szkolenia pracowników, przedstawicieli handlowych, a także klientów oraz potencjalnych klientów stanowią koszty uzyskania przychodów spółki?

Dnia 24 maja 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez Spółkę w kwestii: prawidłowości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na szkolenia pracowników, przedstawicieli handlowych, a także klientów oraz potencjalnych klientów. Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób pra ...

Czy od wypłat dokonanych na częściowe pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli (czesne) lub doskonalenia zawodowego (kursy , opłaty, studia) należy pobierać zaliczki na podatek?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r. uzupełnione własnym stanowiskiem w piśmie z dnia 23.04.2004 r. wyjaśnia co następuje: Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. N ...

Podatnik chce sfinansować kurs języka angielskiego dla swoich pracowników. W związku z tym wystąpił z zapytaniem: 1)czy wydatek ten będzie kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy oraz 2)czy koszt kursu stanowi przychód dla pracownika?

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. A zatem, przesłanką uznania danego wydatku za koszt uzyskania jest cel jego poniesienia, tj. osiągnięcie (lub po ...

Generowanie strony w 12 ms