Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwartał

Termin wpłaty podatku

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.09.2003 r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy wybrali metodę kwartalnego składania d ...

Zakład prowadzi działalność w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych dla gospodarstw indywidualnych a termin płatności ustalono kwartalnie w związku z powyższym Zakład pyta, w którym momencie powstanie przychód?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej w związku z Państwa pismem z dnia 07.11.2003 roku (data wpływu do US) oraz pismem uzupełniającym z dnia 25.11.2003 roku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Na podstawie przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z ...

Czy w wyniku dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych Spółka nie utraci prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy informuje, iż wybór metody kwartalnego rozliczania w podatku VAT jest uzależniony od posiadania statusu małego podatnika. Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/, rozumie się podatnika podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży ...

Czy w podanym stanie faktycznym w świetle ustawy o VAT prawidłowym jest wystawienie faktury za wykonanie usług na rzecz Spółki po upływie kwartału jako okresu wykonania usługi?

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż hurtowa wyrobów i spoiw gipsowych. Sprzedaż dokonywana jest bezpośrednio do hurtowników. W związku z bardzo dużą konkurencją na rynku materiałów budowlanych oraz powszechnym stosowaniem przez konkurentów różnych akcji promocyjnych, w celu zwiększenia poziomu sprzedaży Spółka postanowiła nawiązać współpracę również z podmiotami k ...

Czy podatnik ma prawo do udokumentowania usług za wywóz nieczystości fakturą kwartalną?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 września 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Dotyczy sposobu rozliczania się w zakresie podatku od towarów i usług w związku z utratą prawa do rozliczania się metodą kwartalną

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko spółki cywilnej C. przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2006r. (wpływ 27.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...


Na czym polega kwartalne rozliczanie się podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i na jakich drukach to się odbywa.

Postanowienie Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 05 marca 2007 r. złożonego w tut. organie dnia 06 marca 2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawidłowe stanowisko Pani, iż zaliczki kwartalne na podatek dochodowy ...

czy od 1 września 2007r. sp. z o.o. ma prawo do kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, na zasadach określonych w art. 25 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka będąc małym podatnikiem złożyła w dniu 26 czerwca 2007r. w trybie art. 25 ust. 1 e ustawy z dnia 19 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. ) oświadczenie o wyborze kwartalnej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym zwróciła się z zapytaniem, czy od 1 września 2 ...

Czy skapitalizowane odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 31 ms