Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środek

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo P.P.U.H „K.” K. Kazimierz, z dnia 22.08.2003r w sprawie przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego w związku z wykonywaniem usług w ramach programu PHARE- ODBUDOWA 2001 wyjaśnia: Stosownie do postan ...

- dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży w kraju preparatu hamującego rozwój mikroflory patogennej i stabilizującego naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt.

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. znak: L.dz.1942/2003 w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży w kraju preparatu hamującego rozwój mikroflory patogennej i stabilizującego naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt, sklasyfikowanego przez Stronę w grupowaniu PKWiU 24.20.14-90, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustaw ...

Czy można uznać zakup systemu alarmowego za zakup środka trwałego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacji, gdy zakupione urządzenie zostanie na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawione ? Umowa dzierżawy będzie nakładała na dzierżawcę obowiązek zapłaty czynszu dzierżawnego, tj. wynagrodzenia za obsługę systemu i nadzór nad nim jak również opłatę za wykup systemu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. (data wpływu do Urzędu 19.03.2004 r.) informuje, że: stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, ...

Czy do wydatków sfinansowanych z oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej można zakwalifikować kwoty spłaty kredytu zaciągniętego na zakup działki budowlanej?Jak udokumentować wydatkowanie środków pieniężnych z kasy mieszkaniowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21 listopada 2003 r. (wpływ: 24.11.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 5 grudnia 2003 r. (wpływ 10.12.2003 r.), w sprawie: 1. zaliczenia kwoty spłaty kredytu udzielonego na zakup działki budowlanej do wydatkó ...

Czy podatnik - będąc najemcą powierzchni produkcyjnych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku - może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na remont dachu.

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 16 ust. 1 pkt c cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków ...

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy przysługuje bezpośredni zwrot podatku z tytułu zakupu środka trwałego w miesiącu, w którym spółka nie dokonywała sprzedaży.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie w ust. 2 wymienionego art. 19 ustawy określono, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwo ...

Podatnik prosi o wyjaśnienie problemu związanego z nabywaniem środków transportu w krajach Unii Europejskiej przed jego pierwszą rejestracją w kraju, tj. czy każde nabycie należy traktować jako wewnątrwspólnotowe, co jest podstawą opodatkowania i jak należy to udokumentować.

Nabycie używanego pojazdu mechanicznego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej od podatnika VAT z innego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z ogólną zazsadą dla tego typu transakcji - towary dostarczane pomiędzy ...

Czy w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu, stanowiącego towar handlowy, który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży, ale nie korzysta ze zwolnień od podatku (przy czym u kontrahenta z kraju Wspólnoty zafakturowany jest jako dostawa wewnątrzwspólnotowa opodatkowana w kraju nabywcy) – ma obowiązek uiścić VAT w terminie uregulowanym przepisem art. 103 ust. 1, czy też art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2004 r. dotyczące udzielenia informacji, nt.: czy w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu, stanowiącego towar handlowy, który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży, ale nie korzysta ze zwolnień od podatku (przy czym u kontrahenta z kraju Wspóln ...

W 1998 r. wprowadziłem do ewidencji środków trwałych budynek i prawo wieczystego użytkowania gruntu, nabyte w 1997 r. w ustawowej współwłasności z żoną. W 2004 r. zamierzam sprzedać tę nieruchomość. Uważam, że przychód ze sprzedaży nieruchomości nie łączy się z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, nie znajdują tu zastosowania znowelizowane przepisy art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten moim zdaniem jest również zwolniony ze zryczałtowanego podatku dochodowego z uwagi na pięcioletni okres używania.

W związku z pismem z dnia 6 października 2004 r. w sprawie opodatkowania przychodu ze sprzedaży budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu przyjętych w 1998 r. do ewidencji środków trwałych, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, działając na podsta ...

Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe używanego środka transportu drogowego przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż środków transportu drogowego jest zwolnione z podatku od towarów i usług? Czy podatnik, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż środków transportu drogowego winien wystąpić do odpowiedniego terytorialnie urzędu skarbowego z wnioskiem VAT-24 w celu uzyskania zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług? Czy podstawą opodatkowania w przypadku odsprzedaży pojazdu używanego nabytegoz terytorium kraju członkowskiego jest wyłącznie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszona o kwotę podatku? Czy podatnik dokonujący sprzedaży objętej procedurą opodatkowania marży ma prawo do wykazania podatku naliczonego w fakturze VAT-marża i czy podatnik będący nabywcą przedmiotu objętego procedurą opodatkowania marży ma prawo do odliczenia podatku naliczonego? Czy podatnik, który wykazał w fakturze VAT podatek od towarów i usług ma obowiązek do zapłaty tegoż podatku mimo, że sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania? Czy podatnik będący nabywcą ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT mimo, że sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania? Czy naliczenie podatku od towarów i usług w fakturze VAT w przypadku gdy sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania może być skorygowana poprzez wystawienie stosownych dokumentów (faktury korygującej VAT i faktury VAT-marża)?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w n/w kwestiach: 1. Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe używanego środka transportu drogowego przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest odsp ...

Generowanie strony w 11 ms