Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dofinansowanie wypoczynku

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2003 r. w sprawie udokumentowania pobytu dziecka na kolonii lub obozie kserokopią faktury w celu zastosowania zwolnienia dofinansowania od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ...

Czy dopłata do wypoczynku rehabilitacyjnego otrzymana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznana emerytowanemu pracownikowi korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2004r. tutejszy organ podatkowy informuje: Z przedmiotowego zapytania wynika, że jest Pani emerytowaną nauczycielką i w bieżącym roku Komisja Socjalna przy ZOPO w P. przyznała Pani kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypoczynek rehabilitacyjn ...


Czy od kwoty przyznanego pracownikowi dofinansowania do zorganizowanej przez zakład pracy wycieczki sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

W rozumieniu przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 186 z późn. zm.), przychodami ze stosunku pracy są nie tylko wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, jak wynagrodzenie zasadnicze i związane bezpośrednio z nim wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody i ekwiwalenty, lecz ...


Czy należy opodatkować wykupione z ZFŚS zakładu pracy zakwaterowanie jako dofinansowanie krajowego wypoczynku pracowników?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 27.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 27.02.2004 r. Płatnik zwrócił się z pisemnym zapyt ...

dotyczy dofinansowania przez pracodawcę pobytu pracowników w ośrodku wypoczynkowym

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), potwierdza prawidłową interpretację przepisów przedstawioną w piśmie z dnia 25.02.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 1.03.2004 r. w zakresie dofinansowania przez spółkę pobytu pracowników w ośrodku wypoczynk ...

Podatnik zakupuje kolonie i obozy, usługi transportowe w obcych firmach. Faktury za te usługi płacone są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownicy za kolonie i obozy dla dzieci wnoszą odpłatność w wysokości nie wyższej niż 70% wartości zafakturowanej usługi brutto- zgodnie z regulaminem ZFŚS. Odpłatność zasila środki ZFŚS.W związku z powyższym podatnik poprosił o udzielenie odpowiedzi: 1. Jakie zastosowanie będzie miał § 67 pkt 1 ust. 1, lit. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 2. Czy wyżej wymienione dofinansowanie jest dla Spółki obrotem w świetle przepisów podatku od towarów i usług i czy powinno być wykazywane w deklaracji podatku od towarów i usług,br> 3. Jak powyższe dwa punkty odnieść do sytuacji, w której pracownik korzystający z dofinansowania w co najmniej 30% z ZFŚS kupuje przedmiotowe usługi indywidualnie zarówno w obcych biurach turystycznych jak i w zakładowych ośrodkach wczasowych.

Przede wszystkim należy odróżnić sytuację, kiedy zakład samodzielnie świadczy usługę związaną z wypoczynkiem od tej, której organizacją imprezy zajmuje się podmiot zewnętrzny, a pracodawca jedynie finansuje jej zakup. W myśl bowiem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr.11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatne świad ...

Czy dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dzieci zorganizowanego w formie wycieczki szkolnej podlega opodatkowaniu?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 r.Nr 14, poz.176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach ...

Według jakich zasad opodatkowane są przychody z tytułu dofinansowania osobom, które pobierają świadczenia przedemerytalne, wczasów indywidualnych ze środków ZFŚS ?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody z innych żródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów ...

Generowanie strony w 10 ms