Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kopia faktury

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2003 r. w sprawie udokumentowania pobytu dziecka na kolonii lub obozie kserokopią faktury w celu zastosowania zwolnienia dofinansowania od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ...

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej wystawiania duplikatów faktur. W firmie prowadzona jest księgowość według zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Od grudnia 2003 roku do końca stycznia 2004r. trwał remont i adaptacja pomieszczenia biurowego, podczas którego zaginęła teczka z kopiami faktur sprzedaży za 2002 rok. Pozostała jedynie ewidencja sprzedaży za 2002 rok. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Czy można natomiast wystawić duplikaty kopii faktur? W jaki sposób wystawić duplikaty zgodnie z danymi zawartymi w fakturze? Czy w sytuacji takiej należy zwrócić się do kontrahentów o przesłanie ksera oryginałów faktur i czy kontrahenci mają prawo odmowy przesłania kopii owych faktur? Jeśli mają obowiązek dostarczenia owych kserokopii, to czy można egzekwować od nich tego w określonym terminie? Uważamy, że w takiej sytuacji możemy wystawić duplikat kopii faktury na podstawie kserokopii faktur od odbiorców z określeniem terminu dostarczenia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 16.02.2004r. (data wpływu do tut. organu – 17.02.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku informuje. Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżel ...

Czy istnieją przepisy umożliwiające podatnikom podatku VAT obronę przed nieuczciwymi kontrahentami które obowiązywały w 2000 roku oraz mozliwość stosowania art. 32 po nowelizacji ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm. )

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 , poz. 926 ze zm. ) Dnia 16 lutego 2004 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierw ...

Czy w sytuacji przedstawionej przez Podatnika, dokumentując sprzedaż ww. usług można odstąpić od obowiązku wystawiania kopii faktur w wersji papierowej i sporządzać je oraz dokumentować te zdarzenia jedynie w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM?

Spółka świadczy usługi komunalne. Dokumentowanie tego rodzaju usług, zgodnie z § 36 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie wymaga zamieszczania na wystawianych fakturach NIP nabywcy oraz czytelnych podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpis ...

Z treści pisma wynika, że Spółka zamierza odzyskać podatek od towarów i usług naliczony przy nabyciu towarów i usług za granicą. W tym celu zamierza zawrzeć umowę z firmą, która występowałaby w imieniu podatnika z wnioskiem o zwrot podatku za granicą. Podstawą starania się o zwrot podatku jest dowód zakupu, czyli oryginalne faktury VAT i rachunki dokumentujące nabycie towarów i usług. W tym celu firma zajmująca się odzyskiwaniem podatku VAT za granicą, kompletowałaby wszystkie oryginalne faktury z poszczególnych krajów w siedzibie Spółki, które następnie wraz z innymi dokumentami i informacjami wymaganymi przepisami tych państw, byłyby przekazywane do odpowiednich instytucji w danym kraju. Po zebraniu oryginałów faktur, w Spółce pozostaną odpowiednio zabezpieczone kopie, ostemplowane z informacją, iż została wdrożona procedura odzyskiwania naliczonego podatku VAT. Zagraniczny Urząd Skarbowy, po rozpatrzeniu dokumentacji, wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku. Wraz ze zwrotem ma obowiązek oddać oryginalne faktury, przy czym są one ostatecznie i trwale oznaczone, aby nie mogły być ponownie wykorzystane. W związku z tym podatnik składa zapytanie: czy kopie tych faktur będą honorowane przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego i inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w przypadku kontroli w tym czasie. W ocenie podatnika, z uwagi na zapis art. 75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz obowiązujące od 01 lipca 2001 r. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku podróżnym, kopie wyżej wymienionych dokumentów winny być uznane przez pracowników organów skarbowych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że podatnik ma wątpliwości, czy kopie faktur dokumentujących zakup towarów bądź usług będą honorowane przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego i inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w przypadku przeprowadzenia w tym czasie kontroli. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst ...

Czy w świetle obowiązujących po 1.05.2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług sprzedawca ma obowiązek posiadać potwierdzenie odbioru wystawionej przez siebie faktury korekty?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.06.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu do tutejszego organu podatkowego w dniu 21.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi na zapytanie zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jednostki, czy w świetle obowiązujących po 1.05.2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) sprzedawca ma ...

1. Czy usługi wykonywane przez jednostkę w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz usług komunikacji miejskiej podlegają od dnia 25.06.2004 r. zwolnieniu w podatku VAT? 2. Czy można dokonać korekty faktur za usługi wykonane po 25.06.2004 r. w przypadku, gdy jednostka wystawiła fakturę VAT/MP, w której naliczyła podatek VAT dla ww. jednostek w stawce 22-procentowej?

W odpowiedzi na pytania jednostki zawarte w piśmie z dnia 3.08.2004 r. (znak: FK-0604/66/2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. ...

Stan faktyczny: Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonała wspólnotowej dostawy według faktury nr 1/2004 z dnia 03 czerwca 2004 r. zgrzewarki. Odbiorcą wspólnotowej dostawy była firma niemiecka za listem przewozowym w dniu 07 czerwca 2004 r. Za powyższym listem przewozowym oraz dokumentem CMR potwierdzonym przez Urząd Celny wyjścia dokonany został zwrot innej maszyny zgrzewającej, która była wprowadzona na Polski obszar celny czasowo z Niemiec w dniu 30 września 2002 r. według dokumentu SAD zgodnie z pozwoleniem na korzystanie z procedury odprawy czasowej. Spółka przed złożeniem deklaracji V A T -7 za miesiąc czerwiec 2004 r. otrzymała od kontrahenta niemieckiego potwierdzenie na kopii faktury V AT nr 1/2004 r. że towarwymieniony na fakturze został przez odbiorcę odebrany. Jest tojedyny dokument z którego wynika, że towar wymieniony na fakturze dotarł do odbiorcy. Według spółki ten dokument (ksero w załączeniu) stanowi dowód o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług wymienionej na wstępie z których łącznie wynika, że towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy został odebrany przez nabywcę na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium RP. Tak więc stanowi podstawę do zastosowania stawki podatku VAT „O” jako wspólnotowa dostawa. Pytanie: Przedstawiając powyższe Zarząd Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź czy załączona kopia potwierdzająca dostarczenie towaru do nabywcy wspólnotowego stanowi spełnienie warunków o których mowa w art. 42 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy o podatku V AT ?

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) dowodami na to, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju są : - dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, z których jednoznacznie wynika,że to ...

Czy wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które nabyły wspólnie ten sam towar daje prawo do obniżenia przez każdy z nich należnego podatku?

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 21.05.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 21.05.2003 r.) wyjaśnia co następuje: Paragraf 48 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ...

Czy przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej jest dozwolone ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 22.09.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z § 24 i § 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, ...

Generowanie strony w 5 ms