Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekazanie

Odliczenia od podatku

Naczelnik Pierwszego Urzędu skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu do Urzędu) w sprawie przeznaczenia oszczędności z kasy mieszkaniowej na opłacenie rat kredytu hipotecznego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 ...

Przedmiot opodatkowania

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak Fn.III. 3324/18/2003 z dnia 25.07.2003 r. (wpływ do urzędu 28.07.2003 r.), dotyczące opodatkowania przekazania przez Gminę projektu budowlanego, wyjaśnia: Gotowy projekt budowlany jest towarem, któr ...

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:Prowadziłem działalność gospodarczą polegającą na budowie domów mieszkalnych. Wybudowanego budynku nie mogę sprzedać, toteż chciałem przekazać go na własne potrzeby. Czy w związku z tym mam prawo do odliczonego VAT-u od zakupionych na tę budowę materiałów i usług, jeżeli występuje VAT należny przy przekazaniu towaru na potrzeby podatnika?W uzupełnieniu informuję, że:prowadzę w dalszym ciągu działalność gospodarczą polegającą na budowie domów na sprzedaż,budynek, którego dotyczy zapytanie jest w trakcie budowy i w dalszym ciągu będą zakupowane materiały na potrzeby budowy,po ukończeniu budowy budynek (cały) chcę przeznaczyć na własne potrzeby,od momentu rozpoczęcia tej budowy podatek naliczony dotyczący zakupionych materiałów był odliczony w deklaracjach VAT-7.Moje stanowisko w sprawie jest następujące: uważam, że przysługuje prawo do odliczenia VAT-u naliczonego wykazanego w deklaracjach VAT-7 złożonych w okresach poprzednich, a od przekazania budynku na potrzeby własne mam obowiązek naliczyć VAT należny.Jednocześnie informuję, że nie wobec mnie nie toczy się żadne postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na podstawie art. 14a ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2004 r., w którym zwraca się Pan o udzielenie informacji czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budowy domów przekazując budynek mieszkalny będący w obecnej chwili w trakcie budowy zobowiązany jest do odprowadzenia podatku ...

1. W zakresie podatku dochodowego - czy wystawiona faktura wewnętrzna na przekazanie środka trwałego na własne cele spowoduje skutki w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? 2. W zakresie podatku VAT - czy faktura wewnętrzna powinna być zaewidencjonowana w rejestrze sprzedaży? 3. W zakresie podatku od spadków i darowizn - czy powstanie zobowiązanie od przekazanej darowizny?

Pismem z dnia 12.03.2004 r. zwrócił się pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, które zostało uzupełnione pismem z dnia 2.04.2004 r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest podatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla potrzeb ...

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem budżetowym, podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności statutowej organizuje imprezy sportowe, podczas których zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe. Czy przekazanie nagród rodzi obowiązek naliczania i odprowadzania VAT należnego oraz czy wysokość nagród dla zawodników ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 18.05.2004 r., nr MOSiR 3327/2/2004 (data wpływu 18.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 1 ...

Urząd Miasta jest organizatorem różnego rodzaju imprez, w trakcie których zwycięzcom wręczane są nagrody rzeczowe. Przy ich nabyciu Urząd nie odlicza podatku naliczonego, ponieważ nie prowadzi działalności opodatkowanej. Czy przekazanie nagród rzeczowych w organizowanych przez Urząd Miasta konkursach, zawodach, turniejach powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 24.05.2004 r., nr FN.3010/67/04 (data wpływu 25.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 ma ...

w zakresie prawidłowości stosowania zwolnienia w przypadku przekazania towaru (telefon komórkowy) w formie reklamy.

W odpowiedzi na pismo Unijnej Szkoły Europejskiej z dn. 24.03.2004 r. (data wpływu do US - 24.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) jako właściwy organ podatkowy zobowiązany ...

Czy przekazanie katalogów informacyjnych rodzi obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku Spółki, produkuje ona odzież z dzianin. Jedną z form aktywacji klientów jest przekazywanie im katalogów z proponowanymi wyrobami na dany sezon. Spółka w miesiącu czerwcu zakupiła od osobnej firmy usługę na wykonanie zdjęć do katalogu jesień-zima 2004/2005. W koszt tej usługi weszła m.in. obróbka zdjęć, wynajęcie modeli. W treści faktury wszystki ...

Czy przekazanie przez Urząd Miejski następujących towarów: artykuły spożywcze - kawa, cukierki, ciastka na spotkania Burmistrza Miasta, na sesję z Radnymi; nagrody - art. przemysłowe - pióra, kalendarze, piłki, książki, rzeźby, puchary; kwiaty z okazji jubileuszy i innych uroczystości - jest związane z prowadzoną przez Urząd działalnością i czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast art.7 ust.2 w/w ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów na ...

1.Czy VAT należny związany z przekazaniem lub zużyciem towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste podatnika i innych osób będzie stanowił koszt uzyskania przychodów.2.Pytanie dot. również prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT związanych z organizacją szkoleń oraz co należy zrobić w przypadku błędnego lub podwójnego wystawienia faktur VAT.

W związku z informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze pismem z dnia 24 maja 2004 r., Nr IV/443/30/04/I i z dnia 14 lipca 2004 r., Nr IV/443/30-1/04/I, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 kwietnia ...

Generowanie strony w 12 ms