Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: roboty budowlano-montażowe

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez P.H.U. „S.” w dniu 19.08.2003 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...


Czy faktury zakupu które nie zostały w 100% zapłacone w związku z zatrzymaniem od 3 do 5% wartości netto lub brutto na poczet kaucji gwarancyjnej - stanowią podstawę do zwrotu bezpośredniego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki nr KF/2571/w/ ...

W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl nat ...

Zarząd Związku zwraca się z wnisokiem o ustalenie właściwej stawki podatku VAT na roboty budowlano-remontowe wykonywane w budynku, który zgodnie z pismem wydanym przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystyczngo w Łodzi, został zaklasyfikowany do grupy 126, klasy 1264 PKOB "Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej".

W odpowiedzi na pismo nr WO.0713-6/04 z dnia 01.03.2004 r., data wpływu do US Łuków 01.03.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. ...

Jaka jest stawa podatku VAT dla robót związanych z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych?

dotyczy : zapytania z dnia 02.06.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Bochni w sprawie stawki podatkowej dla usługi montażu instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 a ustawy z dnia 8 stycznia ...

Prosimy o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego co do robót ogólnobudowlanych związanych z budową obiektów górniczych oraz robót związanych z przygotowaniem terenów do eksploatacji górniczej.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 17.11.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego , na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprzejmie wyjaśniam co następuje . Według opinii Ośrodka Interpretacji Standartów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi(pismo znak OISK - 5672/KU-181/06-8084/03 ) w grupowaniu PKWiU 45.21.52-00.10 "Roboty ogólnobudow ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest usługa wykonania instalacji odgromowej na zabytkowym budynku kościoła.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z zapytaniem Pana zawartym w piśmie z 20.10.2003r. (uzupełnionym pismem z 27.10.2003r.) w sprawie zastosowania stawki podatku od towarów i usług za wykonanie instalacji odgromowej na zabytkowym budynku kościoła uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a ustaw ...

Jakę stawkę podatku należy zastosować do działalności polegającej na sprzedaży oraz montażu foteli w budynkach nauki, oświaty i wychowania oraz kultury i sztuki?

Podatnik wskazał we wniosku, że prowadzi działalność polegającą na sprzedaży i montażu foteli w budynkach nauki, oświaty i wychowania oraz budynkach kultury i sztuki (teatry, kina, itp.), które zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych zaklasyfikowane są odpowiednio do grupowań PKOB 1263 i PKOB 1261. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sp ...

Stawka podatku VAT dla robót remontowo – budowlanych prowadzonych w budynku, którego 54% całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, a w pozostałej części mieszczą się gabinety lekarskie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.2003 r. w sprawie wysokości stawki podatku od towarów i usług dla robót budowlanych prowadzonych w budynku. którego 54% całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne, w pozostał ...

Generowanie strony w 12 ms