Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeniesienie akcji

Przychody z kapitałów pieniężnych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2003 r. skierowane do Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Zakładów Przemysłu Wapienniczego „T ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W związku z Pana pismem z dnia 23.10.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelni Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. Informuje, co następuje: Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 200 ...

Czy umowa nieodpłatnego przeniesienia własności akcji w celu realizacji prawa do wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy o zarządzanie majątkiem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm./ zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi. Przedstawiona przez spółkę umowa nieodpłatnego przeniesienia akcji tytułem wypłaty wynagrodzenia za wyniki finansowe nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie podlega ...

Czy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji zgodnie z art. 418 k.s.h., jest czynnością podlegającą obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego. W przypadku realizacji tego uprawnienia wykup akcji następuje po cenie notowanej na rynku regulowanym (jeżeli akcje nie są notowane na rynku regulowa ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przyc ...

Podatniczka w 1999 roku objęła w posiadanie akcje spółki akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Czy w wypadku przeniesienia własności tak objętych akcji poprzez wniesienie ich do innej spółki Podatniczka winna zapłacić podatek z tyt. ich odpłatnego zbycia?

Obowiązki podatnika w wypadku zbycia papierów wartościowych oraz objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny reguluje art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W ust. 1 w/w ustawy zapisano, iż od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych ...

Kiedy podatnik powinien zapłacić podatek od zaliczki otrzymanej w 2004r. na poczet sprzedaży udziałów w Spółce w 2006r.

W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 1,art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a, ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.,./ W zapytaniu podatniczka przedstawiła następujący stan faktyczny: W lipcu 2004r. w wyniku podpisania umowy przedwstępnej otrzymała zaliczkę na poczet sprzedaży udziałów w Spółce. Sprzedaż zostanie ...

Czy dochód uzyskany w 2004 r. ze sprzedaży akcji banku podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Z wniosku z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu - 17.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2005 r. i pismem z dnia 10.02.2005 r. wynika, iż podatnik w miesiącu maju 1991 r. dokonał wpłaty na zakup akcji banku. W miesiącu maju 1993 r. otrzymał świadectwo tymczasowe potwierdzające zakup akcji tego banku. Następnie w dniu 19.07.2004 r. dokonał sprzedaży akcji banku. W/w bank jest prywatną własnoś ...

Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r..

Postanowienia Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2005 / data wpływu 18.04.2005 dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych oraz niektórych inny ...

Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r.

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2005 /data wpływu 05-04-2005/ uzupełnionego 11.05.2005r. dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizyc ...

Generowanie strony w 9 ms