Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja przebiegu pojazdu

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 25 sierpnia 2003 r. uzupełnione w dniu 10 września 2003 r. w sprawie odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach na zakup części zamiennych do samochodu osobowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Dotyczy zaliczenia przez podatnika w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych, na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. W związku z tym wyjaśnienia wymagają nastepujące kwestie: czy aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, kwoty wynikające z przemnożenia ilości kilometrów i stawki za 1 km - wystarczy sama ewidencja, czy pracownik powinien przedłożyć dowody poniesionych kosztów (np. faktury za paliwo).

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004r (wpływ do urzędu 30.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia, że : zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

Czy dla motocykla, używanego na podstawie umowy leasingu, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu aby zaliczyć związane z nim wydatki, do kosztów uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniesione zapytanie ż dnia 03.10.03 r. (data wpływu 07.10.03 r.) - uzupełnione pismem z dnia 29.10.03 r. (data wpływu 30.10.03 r.) - dotyczące stosowania wzoru ewidencji przebiegu pojazdu dla użytkowanego przez Spółkę motocykla na podstawie umowy leasingu, organ podatkowy mając na uwadze art. l4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) ...

Czy w przypadku leasingu operacyjnego raty leasingu stanowią u korzystającego koszt uzyskania przychodu w wysokości netto czy z podatkiem VAT? Czy wydatki związane z zakupem paliwa, koszty drobnych napraw i ubezpieczenia związane z używaniem tego samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. (data wpływu - 22.10.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej i ...

W jaki sposób należy w 2004 roku udokumentować wykorzystywanie samochodu prywatnego dla celów służbowych, aby można było zaliczyć przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatki zwracane pracownikowi z tego tytułu?

Koszty z tytułu użytkowania prywatnych samochodów do wyjazdów służbowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 30 i 51 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.). Przepisy te uznają: 1) koszty z tyt. wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów ...

Dotyczy interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 03.02.2004r. złożone w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wyjaśnia: Odnośnie zapytania dotyczącego interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, ...

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pomocniczych przy transporcie na rzecz jednego kontrahenta. Usługi są wykonywane w miejscowości poza miejscem zamieszkania, gdzie dojeżdżam codziennie własnym, prywatnym samochodem. Czy wydatki związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowanie przepisów prawa podatkowego odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej kosztów związanych z używaniem prywatnego samochodu - na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatk ...

Czy opłata leasingowa (czynsz miesięczny) winna być zaewidencjonowana w całości w podatkowej księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji przebiegu pojazdu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 27.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Z przedmiotowego pisma wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług stomatol ...

Czy podatnikowi podatku od towarów i usług wykorzystującemu do prowadzonej działalności samochód osobowy, nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa i prowadzący ewidencję przebiegu pojazdu, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionej instalacji gazowej do ww. pojazdu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z Pana pisma wynika, że w związku ze świadczeniem usług budowlanych poza miejscem zamieszkania, dojeżdżając do miejsca świadczenia usług wykorzystuje Pan prywatny samochód osobowy, ...

Czy współwłaściciel samochodu osobowego wykorzystywanego do celów służbowych może koszty związane z eksploatacją samochodu rozliczać w ewidencji przebiegu pojazdu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tyt. używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiąceg ...

Generowanie strony w 5 ms