Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż majątku

Nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.) umowa sprzedaży towarów używanych, zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług.

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach postanowieniem z dnia 14 lutego 2000 r. wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) do Prezesa Sądu o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów wątpliwości prawnej przedstawionej na wstępie. Wątpliwość prawna powstała na tle ...

Czy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu sprzedaż składników majątku o wartości nie przekraczającej 1.500 zł, uprzednio zaliczonych (bezpośrednio) do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: a)środ ...

Czy sprzedaż przedsiebiorstwa będącego w upadłosci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zakresem sprzedaży objęte są jedynie aktywa przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłosci. W skład sprzedaży nie wchodzą pasywa, gyż zgodnie z art. 113 § 2 prawa upadłościowego nabywca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 11 poz. 50 z późn. zm.) sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu ( oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans nie podlega przepisom tej ustawy.Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) przedsiębiorstwem jest zespół składn ...

Czy przy sprzedaży firmowego samochodu ciężarowego należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 5 lit. f ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środkó ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza pan dokonać sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej, budynkach i budowlach dwóm osobom (prawdopodobnie po 1/3). Nastę ...

Czy od wypłaconych akcjonariuszom środków pieniężnych uzyskanych z podziału majątku likwidowanej spółki należy potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym są między innymi kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych między innymi dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 9.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/3/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 28.11. ...

W zakresie podatku od towarów i usług. W szczególności Spółka zwróciła się o: 1) potwierdzenie, że w wyniku umowy z dnia 8 września 2003 r. – Warunkowej Lokalnej umowy Sprzedaży dotyczącej sprzedaży i kupna zakładów Sp. z o.o. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), 2) czy też przedmiotem tej umowy jest sprzedaż poszczególnych składników majątkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2003 r., nr PP-4431 /21 /AZ/03 w zakresie określonym poniżej - w celu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Pismem z dnia 17 listopada 2003 r. Pełnom ...

Czy dochód z odpłatnego zbycia składników majątku trwałego podlega opodatkowaniu liniowym podatkiem dochodowym i czy w takiej sytuacji możliwe jest opodatkowanie wspólne z małżonkiem oraz skorzystanie z odliczenia od podatku z tytułu ulgi remontowej ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 20.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: W roku 2004 z opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych wg stawki 19 % - zgodnie z art. 30c ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym o ...

Spółka Jawna, zawiązana przez 4 wspólników będących osobami fizycznymi, powstała w oparciu o postanowienia umowy spółki jawnejz 2001 r., w związku z przekształceniem prowadzonej przez wspólników spólki cywilnej, w trybie art.26 § 4 Kodeksu spólek handlowych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto, każdy ze wspólników jest podatnikiem podatku dochodowego od osób osób fizycznych z tytułu wykonywanej poprzez spółkę działalności gospodarczej.Do końca 2003 r. spółka prowadziła wyłącznie działalność produkcyjną, jednakże uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 02.09.2003 r. Wspólnicy postanowili nabyć lokal sklepowy dla uruchomienia działalności handlowej. Uchwałą z dnia 22.01.2004 r. Wspólnicy dokonali zaakceptowania wybranego lokalu, a w dniu 13.02.2004 r. podpisano przed Notariuszem akt notarialny, stwierdzając nabycie przez wspólników, w ramach spółki jawnej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego składającego się z: salonu sprzedażowego, zaplecza, kuchni, szatni, pomieszczenia biurowego, hollu, wc z prysznicem, 2 pomieszczeń gospodarczych, korytarza i piwnic.Po zakończeniu prac remontowych, w marcu 2004 r. w powyższym lokalu zostanie rozpoczęta działalność handlowa ( sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli ).Tak więc w skład przedsiębiorstwa Spółki Jawnej wchodzi zakład produkcyjny opakowań oraz sklep meblowy. Zarówno zakład produkcyjny jak i sklep meblowy są wyodrębnione organizacyjnie i finansowo tj. są odrębnie usytuowane, posiadają odrębne konta bankowe, mają własnych pracowników, ponadto sklep meblowy będzie posiadał zafiskalizowaną zgodnie z przepisami kasę fiskalną rejestrującą sprzedaż na rzecz osób fizycznych dokonywaną w jego zakresie, ale ani zakład ani sklep nie sporządzają samodzielnie bilansu. Obroty i majątek zakładu produkcyjnego stanowią w chwili obecnej ponad 95% obrotów i majątku całej spólki.Wspólnicy postanowili zbyć zakład produkujący opakowania i związane z nim znaki towarowe, nazwę firmy, należności oraz zobowiazania oraz dalej kontynuować, pod zmienioną firmą, działalność spółki - poprzez prowadzenie sklepu.Planowana sprzedaż, na rzecz spółki z o.o. ma sie odbyć do końca kwietnia 2004 r.W związku z planowaną transakcją zwracamy sie z następującymi pytaniami:1. Czy sprzedaż naszego zakładu produkcyjnego o którym mowa w pytaniu należy uznać za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art.5a pkt.4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwanej dalej pdofu? Czy przychód z tej sprzedaży jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy wartość przejętych przez nabywcę zobowiązań, związanych wyłącznie z prowadzeniem zakładu produkującego opakowania należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej wspólników spółki?3. Jeśli tak to czy jest również przychodem z działalności gospodarczej, o ile jest w ogóle przychodem w rozumieniu pdofu, przejęcie przez nabywcę zobowiązania do uiszczenia rat leasingowych ( leasing operacyjny ) i obniżenie ceny sprzedaży o kwotę należnych do końca umowy rat?4. Jak ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dokonania transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie sporządzającej samodzielnie bilansu, a w szczególności czy kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość zbytych aktywów netto tj. wartość nabycia środków trwałych pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, wartość w cenie nabycia towarów, surowców, produktów i półproduktów, przekazane środki zgromadzone na rachunku bankowym i należności?5. Ponieważ złożyliśmy jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do dnia 20 stycznia 2004 r. wnioski o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wg stawki 19%, to czy stawkę tę należy również zastosować do przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa?6. Czy "wartośc firmy" ( o której mowa w art. 22g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ) zawarta w cenie zbywanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest przychodem z działalności gospodarczej? Czy w tym przypadku występują jakieś koszty uzyskania tego przychodu czy też przychód ten jest w całości dochodem z tego źródła?

W świetle przedstawionych w zapytaniu okoliczności faktycznych i w odniesieniu do poruszonych zagadnień uprzejmie informuję się, ze sprzedaż wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zakładu produkcyjnego należy uznać za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 5a ust. 4 ww. ustawy, a przychód z tej sprzedaży stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, wym ...

Generowanie strony w 10 ms