Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czasopisma specjalistyczne

1. Art. 50 ust. 5b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185 i Nr 41, poz. 365), dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 105, poz. 1107), nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Art. 50 ust. 7 ustawy wymienionej w pkt. 1 dodany przez art. 1 pkt 14 lit. f ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 105, poz. 1107) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania (Dz. U. Nr 121, poz. 1297, z 2001 r. Nr 51, poz. 533 i z 2002 r. Nr 35, poz. 326), jest niezgodne z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie w części dotyczącej zgodności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania (Dz. U. Nr 121, poz. 1297, z 2001 r. Nr 51, poz. 533 i z 2002 r. Nr 35, poz. 326) z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z powodu zbędności wydania wyroku.

I 1. Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku z 20 września 2001 r. wniósł o stwierdzenie, że: 1) art. 50 ust. 1 w związku z ust. 5a i 5b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.; dalej: ustawa o podatku od towarów i usług) narusza zasadę wyrażoną w art. 217 Konstytucji przez to, że upoważnia Ministra Finansów do ...

Czy sprzedaż dostępu do czasopism, posiadających symbol ISSN, przez internet powinno być opodatkowane stawką 22% czy 7%?

Zgodnie z § 65a ust.1 pkt b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003r zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2003r Nr 224 poz.2229) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do sprzedaży w kraju czasopism specjalistycznych. Definicja czasopisma specjalistycznego zawarta jes ...

Czy zasadne jest zastosowanie stawki 0% przy sprzedaży gazety lokalnej?

Na podstawie § 65a ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 224, poz. 2229) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do sprzedaży w kraju czasopism specjalistycznych wyłącznie do towarów wytworzonych me ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku eksportu, a kiedy w przypadku importu pism specjalistycznych, jeżeli umowa sprzedaży przewiduje rozliczanie zwrotów wydawnictw?

Stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Należy jednakże zauważyć, iż art. 6 ust. 8b pkt 3 w/w ustawy przewiduje szczególny moment p ...

Dotyczy spełnienia przez czasopisma sprzedawane przez Jednostkę wymogów dotyczących czasopism specjalistycznych oraz wysokości stawki podatku od towarów i usług obowiązującej przy ich sprzedaży.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 22 grudnia 2003 roku (data wpływu do tut. Urzędu - 23 grudnia 2003 roku) uzupełnionym pismem z dnia 08 stycznia 2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu 09 stycznia 2004 roku) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia się co następuje. Pytania postawione przez Spółkę d ...

Jaka stawkę podatku VAT ma zastosowanie dla czasopisma Magazyn Chrześcijan wydawanego w wersji elektronicznej i kolportowanego za pomocą internetu?

Stosownie do pisma z 09.10.2003r. (uzupełnienie w dniu 28.10.2003r.) w trybie art.14 a ustawy z 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie określenia właściwej stawki podatku VAT dla czasopisma Magazyn Chrześcijan ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE wydawanego w wersji elektronicznej i kolportowanego za pomocą internetu, ...

Stowarzyszenie wydaje miesięcznik i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. 1. Czy Stowarzyszenie jest uprawnione do wystawiania faktur VAT? Jaką stawkę VAT winno zastosować w przypadku zamieszczania reklam firm w wydawanym miesięczniku?2. Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży wydawanego miesięcznika, który posiada nr ISSN?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 25.03.2004 r. (data wpływu 26.03.2004 r.), uzupełnionym w dniu 15.04.2004 r. pismem z dnia 13.04.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). ...

Jaka stawka podatku VAT po 1 maja 2004r. ma zastosowanie do sprzedaży czasopisma specjalistycznego, które wydawane jest w nakładzie nie przekraczającym 1700 egz. o tematyce regionalno-lokalnej ?

W art. 146 ust. 1 pkt. 3 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) postanowiono, że do dnia 31 grudnia 2007r. stawkę podatku 0% stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia czasopism specjalistycznych . Przez czasopisma specjalistyczne (art. 146 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy) rozumiesię wydawnictwa periodyczne oznaczone sym ...

Stawka podatku VAT na czasopismo specjalistyczne?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 6 lutego 2004r. uzupełnionym 24 lutego 2003r. Jedn ...

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, należącą do sektora publicznego. Jego działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu gminy i wpływy z prowadzonej działalności. Jednym ze źródeł przychodów własnych, zgodnie ze statutem, są wpływy ze sprzedaży pisma kulturalno – społecznego wydawanego metodą poligraficzną. Pismo ukazuje się w cyklu miesięcznym w nakładzie 500 sztuk. Jest ono zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacyjnym o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN. Cena sprzedaży wynosi 1,50 zł za egzemplarz i przychody ze sprzedaży nie pokrywają w całości poniesionych nakładów, tzn. druku, zdjęć i nakładu pracy związanego z redagowaniem pisma. Reklamy zamieszczane w piśmie zajmują co najwyżej 6-10% powierzchni pisma (i to nie w każdym numerze). Kolportaż pisma prowadzony jest w zakresie własnym, jak również przez placówki handlowe. Gminny Ośrodek Kultury prosi o opinię w następujących sprawach: 1) Czy zakład poligraficzny słusznie dolicza do kosztu usługi 22% VAT?2) Jaką stawkę VAT: 0% czy 7%, powinna zawierać cena sprzedaży pisma?3) W przypadku opodatkowania pisma, kto powinien odprowadzać VAT, placówki handlowe czy Ośrodek Kultury?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.05.2004 r., nr GOK-L.dz.80/2004 (data wpływu 24.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). 1. Usługi drukowania pisma kulturalno – ...

Generowanie strony w 10 ms