Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia na rzecz emerytów

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody (przychody) uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wypłacanych emerytom lub rencistom świadczeń pieniężnych z tytułu łączące ...

Czy bony towarowe wydawane pracownikom oraz emerytom i rencistom sfinansowane w całości ze środków ZFŚS podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 23.02.2004 r. (znak: I US.XVII/415/11/04) w następujący sposób: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o poda ...

Został utworzony Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z którego wypłacane są różne świadczenia socjalne m. in. zapomogi. W jaki sposób powinien być udokumentowany stan długotrwałej choroby osoby ubiegającej się o świadczenie? Czy osoba starająca się o zapomogę może przedstawiać wielokrotnie ten sam dokument?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązujacym w 2003 r. wolne od podatku dochodowego były zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadcze ...


W jaki sposób podlega opodatkowaniu świadczenie rzeczowe wydane pracownikowi w dniu poprzedzającym jego przejście na emeryturę ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2002r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.12.2002r.) dotyczące żądania udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Nowej Soli informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podl ...

Czy osoba pobierająca świadczenia przedemerytalne nie będącą pracownikiem zakładu może skorzystać ze zwolnienia z art. 21 pkt 38 w 2004 r.?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 04.02.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuje: Pismem z dnia 16.01.2004 r. Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnow ...

dotyczy: 1. wypłacania świadczeń pieniężnych byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej i pobierania od nich zryczałtowanego podatku dochodowego, 2. wypłacania świadczeń emerytom i rencistom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym innym niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 3. wypłacania na podstawie art. 118 ustawy o Straży Granicznej odprawy oraz zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, pobierając podatek dochodowy naliczony na podstawie art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 28.01.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z póź. zm.) uprzejmie informuje, że w całości podziela przedstawione w tej spra ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy, w sytuacji, gdy poprzedni zakład pracy wypłaca osobie , z którą wiązał go stosunek pracy, a której to zostało przyznane decyzją prawo do świadczeń przedemerytalnych, świadczenie w postaci ekwiwalentu pieniężnego za węgiel oraz czy w przypadku istnienia takiego obowiązku poprzedni zakład pracy jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)odpowiadając na zapytanie Spółki za z dnia 07 stycznia 2004 r. (wpływ do Urzędu 27 stycznia 2004 r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych a mianowicie: czy istnieje obowiązek podatkowy, w sytuacji, gdy poprzedni zakład pracy wypłaca osobie, z którą wiązał go stosunek pracy, ...

Czy wolne od podatku dochodowego są otrzymywane przez emerytów i rencistów zapomogi nielosowe oraz dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wczasów, wycieczek oraz obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla młodzieży powyżej 18 lat?

Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do ekwiwalentów pieniężnych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), otrzymywanych przez emerytów i rencistów zapomóg nielosowych oraz dofinansowań z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wczasów, wycieczek oraz o ...

Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa art. 14a § 1 zwraca się z prośbą o interpretację art. 21 pkt. 28 z rozdziału 3 - zwolnienia przedmiotowe "świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - dowysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280,00 zł."Jesteśmy jednostką, która prowadzi obsługę finansowo- księgową szkół i placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Makowie Maz. Stając przed faktem dokonywania wypłat dla emerytów i rencistów z funduszu socjalnego w roku 2004 i powołując się na art. 21 pkt. 38 uważamy, że wszelkie wypłaty pieniężne, a mianowicie:a) wczasy pod grusząb) zapomogi zdrowotne (długotrwała choroba)c) zapomogi pieniężne (na zakup art. pierwszej potrzeby)d) dopłaty do pobytu w sanatoriumsą zwolnione przedmiotowo z potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli kwota świadczenia nie przekracza 2280,00 zł.Prosimy o potwierdzenie naszego stanowiska co do pobrania zaliczki od wypłat pieniędzy przedstawionych w punkcie a, b, c i d.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23-04-2004r. dotyczące interpretacji art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 26-07-1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 14 poz. 176/ Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia: zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, "wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w z ...

Generowanie strony w 11 ms