Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie pieniężne

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody (przychody) uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wypłacanych emerytom lub rencistom świadczeń pieniężnych z tytułu łączące ...

W sprawie opłacania od 1998 r. umowy ubezpieczenia na życie w zakładzie ubezpieczeniowym na rzecz pracowników i członków zarządu i pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od tych należności.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2002 roku dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opłacania od 1998 r. umowy ubezpieczenia na życie w zakładzie ubezpieczeniowym na rzecz pracowników i członków zarządu i pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od tych należności, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu na podstawie art. 14 ...


Czy mogę w zeznaniach za 2003 r. i lata następne odliczać kwotę zwracanej (w ratach) nienależnie pobranej prowizji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli działalnosć zlikwidowana została z dniem 31.12.2000r. ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 19.02.2004 r. zapytaniem dot. odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranej prowizji (w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 usta ...

Kto zapłaci za zobowiązanie podatkowe w przypadku wypłacenia przez byłego pracodawcę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w godzinach nocnych, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wyrównanie zasiłku chorobowego, na mocy zawartej ugody sądowej?

Dnia 20.02.2003 r. w Sądzie Rejonowym w K., Pan X zawarł z byłym pracodawcą ugodę na mocy której, pracodawca został zobowiązany byłemu pracownikowi zapłacić kwotę 7.150 zł z tytułu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wyrównanie zasiłku chorobowego. Dnia 22.12.2003 r. ...

Czy podlegają opodatkowaniu za 2003 r.: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia urlopowe, odsetki za zwłokę wypłacone w 2003 r. przez komornika na podstawie wyroku Sądu Pracy, który jest kwestionowany przez pracodawcę. Jak odprowadzić podatek od w/w dochodów ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r., uzupełnione w dniu 24.02.2004 r. informuje, że wypłacone przez komornika sądowego: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie urlopowe, oraz wypłacone przez zakład pracy wynagrodzenie ...

Czy podlegają opodatkowaniu napiwki otrzymywane przez krupierów zatrudnionych w kasynach gier?

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza działając w trybie art. 14 a paragraf 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm), w odpowiedzi na pismo z dnia 29 stycznia 2004 r., wyjaśnia co następuje: Napiwki otrzymywane przez krupierów zatrudnionych w kasynach gier stanowią żródło przychodów, określonych w artykule 10 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 20 ust. 1 ustawy o pod ...


Czy w związku ze zmianami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w roku 2004 świadczenia pieniężne wypłacane byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej przez okres roku po zwolnieniu ze służby na podstawie art. 121 ustawy o Straży Granicznej, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób opodatkować odprawy i ekwiwalenty urlopowe wypłacane funkcjonariuszom w ostatnim dniu służby?

Świadczenia pieniężne wypłacane byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej na podstawie art. 121 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 ze zm.), podlegają zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., opodatkowa ...

Czy zapomogi zdrowotne przyznawane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r. (data wpływu: 23.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

Generowanie strony w 9 ms