Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ryczałt ewidencjonowany

Stawki ryczałtu

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2003 r. (data wpływu - 31.07.2003 r.) uprzejmie informuje, że poruszone zagadnienie regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Z przepisów art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. wynika, ...

Jaką stawką zryczałtowanego podatku powinna być opodatkowana działalność określona symbolem PKD 7220, 7240, 7250 ?

W związku z Pana zapytaniem z dnia 20.01.2004r. w sprawie określenia stawki ryczałtu dla działalności określonej symbolem EKD 7220, 7240, 7250, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o z ...

Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Towarowy Transport Drogowy Pojazdami Uniwersalnymi” powyżej 3,5 tony. Nie ma swojego samochodu tylko pracuje jako kierowca. W związku z powyższym ma wątpliwości czy winien być opodatkowany stawką 17% czy 5,5%. Uważa, że powinien stosować stawkę ryczałtu 5,5%.

Organ podatkowy podziela Pana stanowisko, bowiem z niżej wymienionych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne wynika że: zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 4, lit.a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o łado ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogę dokonać rozliczenia pozostałych dochodów z żoną ? Pragnę nadmienić, iż z tytułu działalności gospodarczej nie uzyskałem w 2003 roku żadnych przychodów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r. informuje: Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym (złożo ...

Czy podatnik, ktory złożył w urzędzie skarbowym w 2003r. zawiadomienie o wyborze zryczaltowanej formy opdatkowania przychodow z tytułu umowy najmu - płatnej co kwartał, może również w 2004r. opłacać kwartalnie zryczałtowany podatek od w/w przychodów pomimo, że nie złożył w tej sprawie żadnego oświadczenia?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody osób fizycznych nie prowadzących działalnosci gospodarczej osiągane z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierzawy, poddzierżawy lub innych umów o podob ...


Czy mogę dokonać odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. od dochodów ze stosunku pracy, przyznanej mi w 2000r. ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. Działalność gospodarczą prowadziłem w latach 1986-2000, następnie przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych i nie mogłem dokonywać odliczeń z tytułu przyznanej mi ulgi. Uważam, że mogę dokonać stosownych odliczeń.

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do przepisów art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) podatnicy, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uc ...

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską (wg PKD - 4550Z). Przychody opodatkowuję zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Czy tego rodzaju usługi należy opodatkować stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5 % przychodu?

W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w klasie 45.50 zaklasyfikowano usługi budowlane. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. ab) ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności w zakresie robót budowlanych, wynosi 5,5% przychodów. ...

Czy można rozliczyć działalność gospodarczą prowadzoną w ramach spółki cywilnej w zakresie wydobycia i sprzedaży piasku budowlanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a działalność gospodarczą prowadzoną indywidualnie na własne nazwisko w zakresie transportu ciężkiego na zasadach ogólnych?

Zasady opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane zostały w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). W myśl postanowień art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają prz ...

Czy przy opodatkowaniu najmu ryczałtem trzeba prowadzić ewidencję przychodów ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż stosownie do przepisu, art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w ...

Generowanie strony w 30 ms