Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo nabyte

Odliczenia od podatku

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/96/03/PDII/415-30/03 z dnia 25.06.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Izba Skarbowa w Kielcach zaleciła sprostowanie udzielonej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem tut. Urząd Skarbowy prostuje udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku ...

Powołując się na obowiązujące przepisy prawa oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wydaną przez Urząd Miejski proszę o odpowiedź: od jakiej daty wymienionej w decyzji mogę zaliczyć moje wydatki na budowę budynku mieszkalnego, a od jakiej daty na remont i modernizację ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na złożone zapytanie o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podat ...

Czy wpłata w 2003 r. z tytułu wniesienia wkładu budowlanego upoważnia do skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 8.01.2004 r., uzupełnione do protokołu w dniu 20.01.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Ustawą z dnia z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy ...

Czy wydatek dokumentowany rachunkiem za przyłączenie do sieci gazowej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi budowlanej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (uzupełnione na wezwanie w dniu 5.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.) kwoty wydatkowanej na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), zakup i montaż rolet wewnętrznych (materiałowych) oraz moskitier (siatek przeciwko owadom)?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 8.12.2003 r. (data wpływu 8.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.),wydatków poniesionych na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), jak również montaż rolet wewnętrznych (materi ...

Czy wniesiony w 2003 r. wkład budowlany do spółdzielni w celu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można odliczyć w zeznaniu podatkowym jeżeli przed dniem 01.01.2002 r. podatnik poniósł wydatki na tę samą inwestycję przeznaczone na wkład mieszkaniowy ?

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych zaświadczeń ze spółdzielni wynika, że w 2000 r. dokonała Pani wpłaty do spółdzielni z tytułu spłaty całości kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię przed 1992 r. Wpłata ta została zaliczona na wkład mieszkaniowy. i odliczona w zeznaniu podatkowym za tenże rok. W roku 2003 przekształciła Pani spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na spółdziel ...

W październiku 2001 r. podatnik zawarł z developerem przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego w nowobudowanym budynku mieszkalnym. Do końca 2001 r. wpłacił kwotę umowną na budowę lokalu mieszkalnego. Poniesione wydatki odliczył od podatku w 2001 r., jako wydatki poniesione na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (wyczerpał limit w całości). W 2002 r. podatnik poniósł wydatki związane z wykończeniem ww. lokalu i odliczył je od podatku w ramach zwiększonego limitu dużej ulgi budowlanej – na zasadzie praw nabytych. W 2003 r. również poniósł wydatki związane z wykończeniem tego lokalu, które zamierza odliczyć w ramach niewykorzystanego limitu dużej ulgi budowlanej. 1. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń, w ramach dużej ulgi budowlanej, wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na wykończenie lokalu mieszkalnego? 2. Czy dokonane odpisy od podatku za 2002 r. oraz zamierzony za 2003 r. są (będą) prawidłowe i zgodne z przepisami podatkowymi? 3. Czy w przypadku nie wykorzystania limitu dużej ulgi budowlanej w 2003 r., podatnik może w ramach tego limitu odliczyć od podatku za 2004 r., wydatki związane z uzyskaniem aktu notarialnego przenoszącego własność ww. lokalu? 4. Czy na zakupiony lokal mieszkalny przysługuje podatnikowi ulga remontowo-modernizacyjna za lata 2004–2005?

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997–2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a–f ustaw ...

1.Czy zakup mieszkania na rynku wtórnym w 2004r. daje możliwość odliczenia od podatku poniesionych wydatków na remont i modernizację tegoż lokalu w latach 2004-2005?2.Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć od podatku wykonanie zabudowy (szkłem) balkonu oraz loggii?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że 19.01.2004r. dokonała Pani wraz z mężem zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Od stycznia tegoż roku rozpoczęła Pani wraz z małżonkiem remont tego lokalu a wydatki będą udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług. W ramach remontu i modernizacji lokalu będzie Pani wykonywała zabudowę (szkłem) balkonu oraz logii. Zgodnie ...

Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego uzyskaliśmy w 1993 roku i w okresie od 1995 do 2002 r. ponosiliśmy wydatki na ten cel. Nie dokonywaliśmy odliczeń w ramach ulgi budowlanej, ponieważ nie posiadaliśmy faktur VAT dokumentujących dokonane nakłady pieniężne. Czy wydatki poniesione w 2003 roku na kontynuację ww. inwestycji i udokumentowane fakturami VAT możemy odliczyć od podatku?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 roku Nr 134 poz. 1509) podatnicy, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe określone w art. 27a ...

1. Czy zakup działki budowlanej dokonany w 2002 r. podlega odliczeniu od podatku ? 2. Czy wydatki na budowę budynku mieszkalnego rozpoczętą w 2003 r. - podlegają odliczeniu od podatku w ramach kontynuacji inwestycji - podatnik w latach 1997-2000 korzystał z ulgi na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym ?

W odpowiedzi na pismo złożone przez Państwa w dniu 24.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że Państwa stanowisko zawarte w w/w piśmie jest błędn ...

Generowanie strony w 31 ms