Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata prawa do ulgi

Odliczenia od podatku

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/96/03/PDII/415-30/03 z dnia 25.06.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Izba Skarbowa w Kielcach zaleciła sprostowanie udzielonej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem tut. Urząd Skarbowy prostuje udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia nieprawidłową informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście pismem z dnia 04.11.2003 r. nr PDI/415-50/03. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym umowa o kredyt kontraktowy została zawarta z bankiem prowadząc ...

Podatnik korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2002r. zawarł związek małżeński. Żona w 1998r. kupiła lokal mieszkalny, który częściowo sfinansowała kredytem mieszkaniowym. Czy wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na spłatę kredytu mieszkaniowego spowoduje konieczność doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach dużej ulgi budowlanej ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.11.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho ...

W latach 2000-2001 korzystałem z odliczeń z tytułu ulgi budowlanej. Obecnie inwestycja dochodzi do końca i stanę się jej właścicielem. Po ustanowieniu właśności lokalu zamierzam go sprzedać. Czy będę zobowiązany do zwrotu ulgi budowlanej?

Zgodnie z przepisem art.27a ust.13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( jednolity tekst: Dz.U.z 2000r. Nr.14 poz.176 z późn.zm.) - przed jej nowelizacją - jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu / przychodu/ lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust.1 pkt.1 i 2, a następnie: wycofał ze spóldzielni wniesiony wkład, w całości zmien ...

Czy zakup od ZGM przedpokoju w 2003 r. udokumentowany aktem notarialnym w celu powiększenia lokalu mieszkalnego oraz wydatki związane z urządzeniem w nim toalety, spełniają warunki ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art.14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 z późn. zm.) na wniosek z dnia 17 grudnia 2003 roku ( wpływ do tut. Urzędu 22.12.2003 r.) informuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż w czerwcu 2003 zakupiła Pani z własnych oszczędności część przedpokoju przyległeg ...

Czy sfinansowanie wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego przychodami zwolnionymi z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania powoduje utratę ulgi z tytułu remontu lub ogranicza to prawo, tj. powoduje konieczność pomniejszenia przysługujących odliczeń o niezapłacony 10% podatek zryczałtowany.

Zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. uzupełnione w dniu 23.03.2004 r. informuje, że sfinansowanie wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego przychodami zwolnionymi z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania, nie od ...

Czy sprzedaż w 2003r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powoduje utratę dużej ulgi budowlanej za lata 1999-2002, a zatem konieczność doliczenia do podatku za 2003r. podatku odliczonego w latach 1999-2000?

Zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2004 r. informuje, że sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zakupionego z wykorzystaniem dużej ulgi budowlanej nie powoduje utraty tej ulgi bez względu na to, czy następuje przed, czy po upływie pięciu l ...

Czy w przypadku darowizny, na rzecz syna, mieszkania zakupionego ze środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej, będę musiała zwrócić ulgę podatkową z której korzystałam ( korzystałam z odliczeń od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej oraz z tytułu zakupu mieszkania )?

Zagadnienie związane z Pani sytuacją reguluje art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), zgodnie z którym przepisy art. 27a ust. 13 ustawy o podatku od osób fizycznych obowiązujące przed 1 stycznia 2002 mają zast ...

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle pismem z dnia 10.02.2004 r. (znak: PD-415/4/04) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy stanowiącej odpowiedź na złożone przez państwa pismem z dnia 1 ...

Czy darowanie dziecku lokalu mieszkalnego w tym samym akcie notarialnym, który potwierdza zakup tego lokalu, pozbawia podatnika prawa do ulgi budowlanej z tytułu zakupu tego lokalu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Pani przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik z dnia 25 lutego 2004 roku Nr PB 1 415/14/04/PK będącą odpowiedzią na zapytanie Pani w sprawie dużej ulgi budowlanej. Art. 27 a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z d ...

Generowanie strony w 72 ms