Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zagraniczne osoby prawne

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.03 r. w sprawie zwrotu części zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, uiszczonego z tytułu wypłaconych należności (dywidendy) dla zagranicznego udziałowca – niemieckiej Spółki, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że polska spółka wypłacając dywidendę dla niemieckiego udziałowca ...

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-07-2003 znak: DG.1356/03 w sprawie opodatkowania odsetek od pożyczki, należnych dla udziałowca mającego siedzibę w Finlandii, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spó#17 ...

Czy od wypłaconej dywidendy w 2004 roku dla zagranicznej osoby prawnej (Holandia), która posiada 100% udziału w Spółce od 27 stycznia 2003 roku należy naliczyć i odprowadzić podatek i w jakiej wysokości?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 11.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej w 2004 r. zagranicznej osobie prawnej mającej siedzibę w Holandii, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. ...

Czy czynności podejmowane pomiędzy polskim oddziałem firmy zagranicznej a jej centralą można przyjąć jako eksport i import dla celów rozliczeniowych VAT ?

Sp. z o.o. zwróciła się pismem z dnia 28.01.2004 roku (data wpływu 02.02.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujący stan faktyczny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej została powołana jako oddział przedsiębiorstwa zagranicznego. Wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarc ...

Stawka podatku od towarów i usług od ogłoszeń reklamowych emitowanych w radio na rzecz kontrachenta zagranicznego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 30 stycznia 2004 r. do tut. organu podatkowego wpłyną ...

Dochody opodatkowane ryczałtem

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło do tut. Urzędu 2.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § ...

1. Czy osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy wstępująca z dniem 1 maja 2004r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębionym podatnikiem (art. 160 ust. 3 ustawy o VAT), przestaje być podatnikiem podatku VAT i traci prawo do posługiwania się dotychczasowym numerem NIP? 2. Czy zmiany wprowadzone przez powyższą ustawę oznaczają, że osoba prawna przestaje być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm) dla wykonywania działalności gospodarczej n ...

Spółka z siedzibą poza terytorium kraju, zarejestrowana w Polsce dla celów podatku od towarów i usług, dokonuje wynajmu różnego rodzaju kontenerów budowlanych, mieszkalnych i transportowych. Czy Spółka obowiązana jest do rozliczenia podatku od towarów i usług z tego tytułu, czy też obowiązek ten spoczywa na usługobiorcy?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są również (poza podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, o których mowa w art. 15, oraz podmiotami dokonującymi wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, o których mowa w art. 16) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej or ...

W jaki sposób opodatkowane są przychody z tytułu umów o dzieło zawartych z wykładowcami z Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych, na przeprowadzenie wykładów podczas seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie?

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z póź, zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pra ...

Firma zakupiła książki od dostawcy z Austrii, który jest organizacją non-profit. Organizacja ta nie posiada numeru identyfikacji podatkowej. W związku z tym czy zakup ten potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i czy wykazać je w informacji podsumowującej?

Podatnik zwrócił się pismem z dnia 6.10.2004r. do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa w niżej opisanej sytuacji. Stan faktyczny: Podatnik zakupił książki od dostawcy z Austrii, który jest organizacją NON-PROFIT. Organizacja ta nie posiada numeru identyfikacji podatkowej. Czy zakup ten należy potraktować jako wewnątrzwspólnoto ...

Generowanie strony w 12 ms