Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opieka

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo znak: MOPR-Op/KO/1257/03 z dnia 14.07.2003r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości, urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisó ...

Jeżeli osoba niepełnosprawna, tj. pełnoletni syn osiągający własne dochody przebywał na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem (również osobą niepełnosprawną posiadającą własne dochody), kto może odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003 rok opłatę za pobyt na tym turnusie opiekuna w sytuacji gdy rachunek wystawiony jest na syna ?

jDziałając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze .zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 14 stycznia 2004r tutejszy organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).j jW ...

Czy moge odliczyc od dochodu za 2003 r. - jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą - wpłatę dokonaną na konto schroniska dla zwierząt?

W związku ze złożonym przez Pana zapytaniem dot. darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. ...

czy inwalida I grupy może odliczyć od dochodu, w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatki poniesione w 2003r. na: -opłacenie przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, -opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa, -zakup leków zaleconych przez lekarza specjalistę?

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r., Nr 14 poz 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązujacym w 2003r. podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art.9, art.24 ust.1 i 2 oraz ust.4-6 i 8-12 lub art.24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu miedzy innymi kwot wydatków na cele rehabilita ...

Odliczenia z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne- pieluchomajtki. dojazd na rehabilitację oraz opieka pielęgniarska w domu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 marca 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, wyjaśnia. Zasady korzystania z odliczenia z tytułu wydatków reha ...

Czy małżonkowie stanowiący rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi są obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka otrzymywane z tytułu renty rodzinnej?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu 17.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, tj. czy małżonkowie stanowiący rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi są obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka otrzymywane z tytułu ...

Jak należy sporządzić zeznanie roczne o wysokości osiągniętych dochodów małżonków sprawujących opiekę nad małoletnią siostrą jednego z małżonków (rodzina zastępcza)?

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców lub dochodu osób, o których mowa w art. 6 ust. 4, chyba że ...

Dotyczy rozliczenia dochodów z najmu.

Podatniczka jest współwłaścicielem 4/15 części nieruchomości zabudowanej, w której znajdują się wynajmowane lokale uzytkowe. Ponadto jest opiekunem prawnym małoletniego brata, również współwłaściciela nieruchomości w 3/15 częściach, uzyskującego dochód z renty rodzinnej. Informacja o wysokości renty jest wystawiana przez ZUS na nazwisko podatniczki. W związku z powyższym podatniczka pyta: 1. Czy w ...

Czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

Pismem z dnia 12.02.2004 r. (data wpływu 13.02.2004) uzupełnionym pismem z dnia 26.02.2004 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n/Not. zwróciło się z prośbą o wyjaśnienie: czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. W przedmiotowym piśmie poinformowano: Starosta zgodnie z art. 33f ust. 2 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy s ...

Od kilku lat prowadzę Pielęgniarski Dom Opieki dla osób starszych. Swoim podopiecznym zapewniam całodobową opiekę, wyżywienie i zakwaterowanie. Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą o VAT (PKWiU 85.31.11) stosowano stawkę "zw". Jaką stawkę VAT należy stosować po 1 maja 2004r. do w/w usług?

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W powołanym załączniku pod pozycją 9 wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Usługi dotyczące ochrony zdrowia i opieki społeczne ...

Generowanie strony w 5 ms