Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: placówki

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo znak: MOPR-Op/KO/1257/03 z dnia 14.07.2003r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości, urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisó ...

Czy Należności wypłacane żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

U Z A S A D N I E N I E W dniu 03.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana ..., uzupełniony w dniu 01.03.2005 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego, tj. opodatkowania należności wypłacanej żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami kraju. Stanowisko podatnika : Należność zagraniczna wypłacana pracownikom polskich jednostek budż ...

Czy można podwyższyć w 2006 r. i 2007 r. podstawową stawkę amortyzacyjną dla automatów do gry o niskich wygranych, napędzanych monetami lub żetonami, które w ramach wygranej wypłacają gotówkę lub żetony, zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynnika 2,0? Urządzenia spełniają funkcję rozrywkową, są na wyposażeniu lokali rozrywkowych - barów, pubów, dyskotek.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Podatnik pyta czy może odliczyć wydatki, jakie ponosił z tytułu: pobytu żony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w ośrodku pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz z tytułu przewozu żony karetką transportu sanitarnego z MOPSu do ośrodka?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2006r. - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczeń od dochodu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne stwierdzam, że: stanowisko ...

Czy otrzymane na pokrycie wydatków związanych z re-brandingiem środki pieniężne w części, w jakiej Bank zaliczy te wydatki do kosztów uzyskania przychodów, będą stanowić dla niego przychód podatkowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 19.06.2007r. (data wpływu do Urzędu 19.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy otrzymane na pokrycie wydatków związanych z re-bra ...

Czy należy płacić podatek od zagranicznych dochodów w kraju oraz kiedy powinien być uwzględniony podatek zapłacony w Anglii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Gdzie powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym zyski ze spółki jawnej – w Polsce czy w Niemczech?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz postanowienia Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy przekazanie wewnętrznego, zwrotnego wsparcia pieniężnego dla placówki prowadzącej działalność gospodarczą w sytuacji, gdy wsparcie to ma charakter czasowy i zwrotny stanowi wydatkowanie dochodu na prowadzenie działalności gospodarczej i tym samym, czy powstaje obowiązek zapłaty podatku na mocy postanowień art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 37 ms