Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odliczenie podatku od towarów i usług

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2003 r Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, z zastrzeżeniem § 37, powinna zawierać między ...

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: samochodów osobowych oraz innych samochod ...

Obniżenie podatku należnego

W związku z pismem z dnia 16.06.2003 r. (data wpływu do Urzędu 20.06.2003 r.) w sprawie odliczenia podatku VAT przez spółkę cywilną z faktur VAT wystawionych na jednego ze wspólnika, a opatrzonej NIP-em spółki Urząd Skarbowy w Pińczowie uprzejmie informuje, że kwestię obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i ...

W sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) na pismo z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie wyjaśnia. Zgodni ...

Dotyczy możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania o nazwie „wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na osiedlu mieszkaniowym" w całości sfinansowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnej.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm./ na pismo z dnia 19 listopada 2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania o nazwie „wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na osiedlu ...


Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z inwestycją poza granicami kraju. Przedmiotowe zakupem zostały pokrytym w 50% (netto) dotacją Ministra Gospodarki.

Spółka uzyskała dotację Ministra Gospodarki w wysokości 50% netto wydatków związanych z tworzeniem Domu Polskiego poza granicami kraju. Zapytanie Podatnika dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami pokrytymi z w/w dotacji. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, p ...

Prawo do pomniejszenia podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2003r. o podatek naliczony wynikający z faktury, która została wystawiona w miesiącu poprzednim, a zapłata nastąpiła w miesiącu listopadzie 2003r. Przedmiotowa faktura dotyczyła zakupów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, znajdujących się na specjalnie wyodrębnionym rachunku bankowym.

Termin, w którym podatnik realizuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dotyczy to również zakupów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej) został określony w art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zgodnie z ustępem 3 pkt. 1 i 3a cytowanego artykułu, obniżenie kwoty p ...

Czy podatnik ma prawo do zwrotu różnicy podatku z tytułu zakupu samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu wózka inwalidzkiego?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usługoraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, z wyjątkiem przypadków gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używ ...

Do dnia 31.12.2003r. byłem podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z nie przekroczeniem w 2003r. obrotu w kwocie 40.900 zł, w 2004r. wybrałem zwolnienie od podatku. Na dzień 31.12.2003r. sporządziłem remanent. Czy powinienem zwrócić podatek naliczony przy nabyciu towarów, których sprzedaż będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004r. informuje: Podatnicy obowiązani są do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zgodnie z art. 6a ...

Generowanie strony w 14 ms