Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od towarów i usług

1. Art. 50 ust. 5b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185 i Nr 41, poz. 365), dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 105, poz. 1107), nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Art. 50 ust. 7 ustawy wymienionej w pkt. 1 dodany przez art. 1 pkt 14 lit. f ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 105, poz. 1107) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania (Dz. U. Nr 121, poz. 1297, z 2001 r. Nr 51, poz. 533 i z 2002 r. Nr 35, poz. 326), jest niezgodne z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie w części dotyczącej zgodności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania (Dz. U. Nr 121, poz. 1297, z 2001 r. Nr 51, poz. 533 i z 2002 r. Nr 35, poz. 326) z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z powodu zbędności wydania wyroku.

I 1. Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku z 20 września 2001 r. wniósł o stwierdzenie, że: 1) art. 50 ust. 1 w związku z ust. 5a i 5b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.; dalej: ustawa o podatku od towarów i usług) narusza zasadę wyrażoną w art. 217 Konstytucji przez to, że upoważnia Ministra Finansów do ...

Biorąc pod uwagę, iż podatnik miał prawo przypuszczać, iż zgodnie z załącznikami do obwieszczenia Ministra Finansów z 31 marca 1995 usługi solarium są zwolnione od VAT - uznać należy, że takie właśnie działania podatnika były podejmowane w zaufaniu do organów państwa z poszanowaniem zasady spójności systemu prawa - w przypadku, gdy do danego podatnika nie były indywidualnie kierowane wyjaśnienia wskazujące na opodatkowanie usług stawką 22%, to rozliczenie przez podatnika tych usług jako zwolnionych nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe oraz kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Usługi świadczone przez solaria według obowiązującej do 31 marca 1995 r. Klasyfikacji Usług sklasyfikowane są w podbranży 89102 "Usługi kosm ...

Podstawa opodatkowania

W związku z pismem nr L.dz. S.K./35/E/2003 z dnia 20.01.2003 roku w sprawie podstawy opodatkowania czynności wynikających z umowy komisu Urząd Skarbowy w Pińczowie, na mocy art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług ora ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.03 r. i działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 z 1997 r.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Z pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą "E." Kielce ul. X. opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz wraz z żoną jest właścicielem nieruchomości, z której część zo ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. stosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług weterynaryjnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Usługi weterynaryjne były klasyfikowane w Klasyfikacji Usług obowiązującej do 31 marca 1995 r. w podbranży 42.102 "usługi sanitarno-wet ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu - 14.01.2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) stanowi: "Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonani ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że wyroby ujęte w grupie PKWiU 33.10.17 "sztuczne stawy, przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne, sztuczne zęby, protezy dentystyczne, protezy innych części ciała gdzie indziej nie sklasyfikowane" są objęte stawką podatku VAT 0% zgodnie z załącznikiem nr 2 poz. 34 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w ...

Zwolnienia podmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od po ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 29.01.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) wprowadz ...

Obniżenie podatku należnego

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 27.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o p ...

Generowanie strony w 160 ms