Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uprawdopodobnienie nieściągalności

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu, tut. Urzędu wynika, że prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, w 2002 roku podatniczka wystawiła fakturę za wykonaną usługę dla Szpitala Miejskiego w Kielcach i nie otrzymała do chwili obecnej zapłaty z tego tytułu. Przepis ...

Czy w związku z wszczęciem postępowania upadłościowego wobec zagranicznego kontrahenta Spółki utworzony odpis aktualizujący wartość należności Spółka może zarachować w koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawny?

Zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z wniosku, Spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość należności od zagranicznego kontrahenta, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe. Przepisy o rachunkowości przewidują możliwość tworzenia w podmiocie gospodarczym stosownych odpisów aktualizujących na ewentualne pokrycie strat wynikających z niemożności ściągnięcia wierzytelności. Tworzenie od ...

Czy i kiedy uiszczona na rzecz firmy windykacyjnej prowizja, zwrócone na jej rzecz koszty sądowe i komornicze oraz rezerwa utworzona na niespłaconą część wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu zapytania podatnika informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem zapytania: Pytanie podatnika sprowadz ...

Czy uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności jest tożsame z posiadaniem dowodu, że wierzytelność jest nieściągalna?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.02.2004 r. (wpływ do LUS 13.02.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodow ...

Czy Spółka X może ująć w koszty uzyskania przychodu wartość netto wierzytelności Fabryki Y w upadłości?Wierzytelności te zostały wykazane jako nieściągalne uprawdopodobnione, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 i ust. 3, a wcześniej zaksięgowane jako przychody Spółki X.

Generalnie wierzytelności nieściągalne nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu co wynika z art. 23 ust. 1, pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowy od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm. ). Jednak przepisy te dopuszczają możliwość zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów po spełnieniu określonych warunków. Zaliczenie ...

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pyta o możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów nieściągalnej należności, które były uprzednio zarachowane jako przychody należne. W przedmiotowej sprawie podatnik posiada postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, ze względu na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postepowania.

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm./ odpowiadając na pismo z dnia 05.02.2004r. /wpływ w tut. Urzędzie w dniu 09.03.2004 r./ udziela się następującej informacji. W myśl art. 23 ust. l pkt. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ nie uważa się za koszt uzyska ...

Czy wniesienie sprzeciwu przez dłużnika do sądu na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie zaległych należności jest jednoznaczne z zapisem art. 16 ust. 2a pkt 1d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54 , poz. 654 ze zmianami ) – wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego ?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z o.o. zawarte w piśmie z dnia 12 marca 2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego zapytania czy wniesienie sprzeciwu przez dłużnika do sądu na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie zaległych należności jest jednoznaczne z zapisem art. 16 ust. 2a pkt 1d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o ...


Dotyczy interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto sprzedaży wynikającej z wystawionej faktury, z której należność nie została uregulowana przez kontrahenta.

Pismem z dnia 23.01.2004 r. (wpływ 29.01.2004 r.; uzupełnienie 09.02.2004 r.) zawierającym żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto sprzedaży wynikają ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność od dłużnika postawionego w stan upadłości?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 10 lutego 2004 r. uzupełnion ...

Generowanie strony w 29 ms