Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wierzytelności nieściągalne

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu, tut. Urzędu wynika, że prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, w 2002 roku podatniczka wystawiła fakturę za wykonaną usługę dla Szpitala Miejskiego w Kielcach i nie otrzymała do chwili obecnej zapłaty z tego tytułu. Przepis ...

Kiedy wierzytelność nieściągalną można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie przepisów art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uzupełnia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 12.12.2003 r. Nr PD-1/415/142/03 na zapytanie Pani z dnia 26.11.2003 r. Obok przepisu cytowanego w odpowiedzi Urzędu Skarbowego (art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26.07.19 ...

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu zakładu w 2003 roku nie ściągnięty dług od dłużnika w wysokości 49.220,00 zł ?

W związku z pismem z dnia 10.12.2003 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 17.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 29.12.2003 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 31.12.2003 r.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytanie: czy można uznać za koszt uzyskania przychodu zakładu w 2003 roku nie ściągnięty dług od dłużnika w wysokości 49.220,00 zł ? Z opisanego stanu faktycznego wynika, ż ...

Jaka jest możliwość zaliczenia wierzytelności przysługującej Spółce z tytułu nie zapłaconej faktury przez zagranicznego kontrahenta do wierzytelności nieściągalnych, a w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na pismo z dnia 9 lutego 2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 24 lutego 2004 r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ...


Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność firmy w stosunku do której sąd umorzył postępowanie upadłościowe, a jej majątek nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów postępowania?

Zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest zgodnie z art. art.23 ust.1 pkt.20 i ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr.14 poz.176 z 2000r.z póź. zm.)od łącznego spełnienia następujących warunków:- wierzytelność była wcześniej zaliczona do przychodów należnych - wierzytelność nie jest przedawniona ,- nieściągalność wierzytelności została odpowi ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieściągalne wierzytelności i koszty sądowe poniesione w związku z postępowaniem sądowym?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 20 tej ustawy, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wi ...

Czy i kiedy uiszczona na rzecz firmy windykacyjnej prowizja, zwrócone na jej rzecz koszty sądowe i komornicze oraz rezerwa utworzona na niespłaconą część wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu zapytania podatnika informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem zapytania: Pytanie podatnika sprowadz ...


Kiedy wierzytelności nieściągalne stanowią koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz ...

Generowanie strony w 9 ms