Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka akcyjna

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-07-2003 znak: DG.1356/03 w sprawie opodatkowania odsetek od pożyczki, należnych dla udziałowca mającego siedzibę w Finlandii, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spó#17 ...

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.08.2003 r. w sprawie zapytania podatnika w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że stosownie do art. 359 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone między innymi w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzeni ...

Czy wystawienie faktury VAT obciążającej kontrahenta Spółki za wykonane czynności zakwalifikowanych - wg treści pisma złożonego przez Spółkę - do poz. 65.23 PKWiU jako zwolnione z podatku VAT ( załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług... - poz. 9 „ sekcja J ex / 65-67 /". ) jest prawidłowe, czy w tym przypadku należy wystawić notę obciążeniową?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 14 października 2003 r. E. O. Spółka Akcyjna B. z ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Czy spółka kapitałowa, która w wyniku połączenia przejęła inną spółkę kapitałową, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w spółce przejmowanej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (wpływ do US dnia 20.01.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art. 93 § 1 tejże ustawy, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnyc ...

Pytanie dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wejściem Spółki na giełdę?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, odpowiadając na zapytanie Spółki dotyczące kosztów związanych w wejściem Spółki na giełdę, informuje: Z dniem 1 stycznia 2003 roku uchylono art. 16 b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. ...

- Czy wniesienie do nowej spółki z o.o. aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału podlega opodatkowaniu, czy jest wyłączona z zakresu działania ustawy o podatku VAT?- Czy w powyższej sytuacji zachodzi konieczność korygowania podatku naliczonego, który obniżał podatek należny przy zakupie składników majątku trwałego i obrotowego?

Z przedstawionego stanu faktycznego Jednostki wynika, że zakupy związane były prawie w 100% ze sprzedażą opodatkowaną. Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach przedstawia poniżej swoje stanowisko w sprawie W art.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (D ...

Zwolnienia przedmiotowe

Jeśli spółka akcyjna X przejmie w 2004 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych spółkę akcyjną Y, dla której wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w sse przed 1.01.2001 r. i po przejęciu spółka X będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie sse, w oparciu o majątek spółki Y, wyodrębniony w samobilansujący się oddział, to będzie ona sukcesorem zezwolenia na prowadzeni ...

Czy pożyczka udzielona przez spółkę akcyjną (podatnika podatku VAT) na rzecz innej spółki akcyjnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych, co do zasady podlegają umowy pożyczki (stosownie do art.1 ust.1 pkt1 lit.b ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych , Dz. U. Nr 86 poz.959 ze zm.). Jednakże w art.2 pkt 4 ustawy o tym podatku ustawodawca wyłączył z opodatkowania te czynności cywilnoprawne, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jes ...


Generowanie strony w 19 ms