Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udziałowiec

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-07-2003 znak: DG.1356/03 w sprawie opodatkowania odsetek od pożyczki, należnych dla udziałowca mającego siedzibę w Finlandii, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spó#17 ...

Jakie są skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizycznymi zbywających udziały na rzecz spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje. Skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizyczny ...

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o przez udziałowca tej spółce w drodze egezekucji komorniczej jest przychodem z tyt. odpłatnego zbycia udziałów w spółce w myśl art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) obligującym podatnika do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania deklaracji PIT-13?

Jak z przedstawionej przez Panią sprawy wynika, posiadała Pani udziały w spółce z o.o, które spółka ta nabyła w wyniku egzekucji komorniczej na mocy wyroku sądowego, gdyż miała wobec Pani roszczenie. Ponadto wyjaśniła Pani, iż od uzyskanego dochodu regulowany jest w ratach u poborcy skarbowego podatek dochodowy i złożona została deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałó ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003r. (uzupełnione dokumentami w dniu 30.01.04r., 04.02.04r., 05.02.04r. na wezwanie urzędu) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21 czerwca 199 ...

dotyczy zasad obniżania podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lutego 2004 r. o udzielenie informacji dot. zasad obniżania podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając w oparciu o przepisy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2 i u ...

Dotyczy opodatkowania rezydenta Niemiec z tytułu udziału w zarządzie spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ze. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskiwania dochodów za udział w zarządzie spółki z siedzibą w Polsce przez rezydenta Niemiec, informuje, ...


Spółka zwróciła się z zapytaniem czy w tej sytuacji pełnienie roli inwestora zastępczego pokrywa się ze świadczeniem usług na rzecz udziałowca w rozumieniu art.2 ust.3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.).

Zapytujący – Spółka z o.o. – prowadzi działalność w zakresie oczyszczania ścieków i jest spółką w 100% zależną od Miasta i Gminy, będącego jej jedynym udziałowcem. Pomiędzy zapytującym a jego jedynym udziałowcem zawarta została umowa, zgodnie z którą Spółka jako inwestor zastępczy zobowiązana została do nieodpłatnego wykonania czynności ciążących na inwestorze (Miasto i Gmina) polegających na obsł ...


1. Czy przy ustalaniu kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek udzielanych spółce przez wspólników można zastosować art. 7 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy przy ustalaniu kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek udzielanych spółce przez wspólników, można zastosować art. 7 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje trybu podejmowania uchwał w sprawie pożyczek udzielanych spółce przez wspólników?

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.08.2003 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: W świetle art. 720 § 1 ustawy z ...

Generowanie strony w 7 ms