Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wspólność majątkowa

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) sprzedaż nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, w warunkach określonych w tym przepisie jest źródłem przychodu podlegającym opodatkowa ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, małżonkom między którymi istnieje rozdzielność majątkowa przysługuje odrębne prawo do wpłacania podatku w wysokości 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro ?

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy obojga małżonków. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kode ...

Podatnik korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2002r. zawarł związek małżeński. Żona w 1998r. kupiła lokal mieszkalny, który częściowo sfinansowała kredytem mieszkaniowym. Czy wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na spłatę kredytu mieszkaniowego spowoduje konieczność doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach dużej ulgi budowlanej ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.11.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho ...

Czy przychód ze sprzedaży prawa majątkowego stanowiącego odrębny majątek podatnika będzie zwolniony z podatku dochodowego jeśli zostanie wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie we wspólności majątkowej małżeńskiej lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, jeśli zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie. W myśl art. 28 ust. 2 tejże ustawy ...

Czy kwotę 990 zł poniesioną przez męża w 2003 roku na zakup i zamontowanie drzwi antywłamaniowych mogę odliczyć w moim zeznaniu podatkowym jako wydatek remontowy? Mąż zmarł w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku ...

Czy kosztem uzyskania przychodu są n/wym. wydatki związane z zatrudnieniem męza osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, potwierdzoną aktem notarialnym oraz różne adresy zamieszkania: wynagrodzenie męża z tytułu umowy o pracę składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłacone za męża pracownika diety i ryczałty za hotel z tytułu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych Czy mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 10 i pkt 52 ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 29.12.2003r. roku złożone na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuję: W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym przepisy prawa podatkowego stosuje się następująco: mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1 i art. 23 ...

Czy po objęciu działalności (prowadzonej dotychczas przez męża) przez żonę, środki trwałe wchodzące w skład przedsiębiorstwa męża zostaną przesunięte do przedsiębiorstwa żony?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z objęciem stanowiska samorządowego działalność w tym samym zakresie co podatnik rozpoczęła żona. Wchodzące w skład przedsiębiorstwa męża środki trwałe stanowiące wspólny majątek dorobkowy małżonków zostaną przesunięte do przedsiębiorstwa żony, gdzie będzie kontynuowana ich amortyzacja. Ocena prawna ...

W 1997 roku małżonkowie nabyli do majątku objętego wspólnością ustawową grunt na potrzeby prowadzonej przez żonę działalności gospodarczej. Działka została wpisana do ewidencji środków trwałych, amortyzacja nie była naliczana. W kwietniu 2004 r. działka zostanie sprzedana. Jaki podatek winien zostać zapłacony ? Czy można odliczyć koszty zakupu działki ? Czy powinnam wystawić fakturę VAT ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 22,.04.2004 r. zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: 1.W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ...

Czy w 2004 roku możliwe jest złożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu dla opodatkowania najmu przez jednego z małżonków (opodatkowanie ryczałtem 50% przychodów) i jednoczesne kontynuowanie rozliczenia dochodu z najmu przez drugiego małżonka na zasadach ogólnych? Czy limit 4000 euro dla stawki ryczałtu 8,5% dotyczyłby małżonka wybierającego opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź–Polesie w odpowiedzi na pismo Pana z dnia 16.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje : Przychody z najmu mieszkania, który wykonywany jest bez związku z działalnością gos ...

Generowanie strony w 5 ms