Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wspólność ustawowa

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) sprzedaż nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, w warunkach określonych w tym przepisie jest źródłem przychodu podlegającym opodatkowa ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Podatnik korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2002r. zawarł związek małżeński. Żona w 1998r. kupiła lokal mieszkalny, który częściowo sfinansowała kredytem mieszkaniowym. Czy wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na spłatę kredytu mieszkaniowego spowoduje konieczność doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach dużej ulgi budowlanej ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.11.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho ...


Czy kwota stanowiąca 1/2 wartości nieruchomości stanowi przychód podlegający opodatkowaniu 10 % podatkiem dochodowym, jeżeli nieruchomość została nabyta przez jednego z małżonków w drodze umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej wspólność ustawową?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm) źródłami przychodów podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego ...


Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą (spółka małżeńska). Firma jest prowadzona na NIP męża, jest także czynnym podatnikiem podatku VAT. Poza działalnością małżonkowie nabyli lokal użytkowy, który chcą oddać w najem. Jak prawidłowo dokumentować usługę najmu przedmiotowego lokalu użytkowego?

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostk ...


Czy można wnieść do majątku firmy nieruchomość nabytą w ramach wspólnoty ustawowej z żoną. Czy przy zakupie nieruchomości na oboje małżonków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, koszty opłat za media oraz remontów ?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na : nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, z wyjątkiem opłat z wieczyste użytkowanie, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz war ...

1. Czy dopuszczalne jest rozporządzenie przez jednego z małżonków przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego z małżonków (np. w drodze darowizny)? 2. Czy nabycie w drodze darowizny prawa majątkowego, tj. udziału w spółce jawnej podlega podatkowi od spadków i darowizn? 3. Czy wniesienie do spółki jawnej wkładu przez nowego współnika, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki uważa się za zmianę umowy spółki, podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek ( wspólność ustawowa). Stosownie do powyższego w razie wniesienia do spółki wkładu pochodzącego z majątku wspólnego małżonków, udział należy do majątku wspólnego, lecz wsp ...

Generowanie strony w 4 ms