Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konserwacja zabytków

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo znak: NGK/45/2003, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż wysokość opodatkowania uzależniona jest w podatku VAT generalnie od statystycznego zaklasyfikowania danego towaru lub usługi. Jak wynika z informacji Urzędu Statystycznego z Łodzi stanowiącej załącznik do wyżej wymienionego pisma, usługi budowlane polegające na przebudowie i modernizacji fragmentu XVII-wiecznego ...

Czy posiadając działalność gospodarczą w zakresie konserwacji zabytków i przedmiotów artystycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej można dokonać konserwacji i renowacji oraz naprawy plansz reklamowych, których istotnymi elementami są przedmioty rękodzieła ludowego, tj. wycinanki opoczyńskie ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych uznanych za zabytkowe,w tym przypadku przedmiotów rękodzieła ludowego, tj."wycin ...

Jaka stawka podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług są opodatkowane usługi świadczone przez podatnika polegające na konserwacji zabytków?

Zgodnie z art.43 us.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z wyłączeniem usług wymienionych pod cytowaną pozycją (punkty od 1 do 8 poz. 11 cytowanego załącznika). Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w przedmiotowym piśmie wynika, że strona w ramach prowadz ...

Pytanie Podatnika dotyczy stawki podatku VAT do prac konserwatorskich, remontowych obiektu wpisanego do rejestru zabytków?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z pismem z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do stawki podatku VAT do prac konserwatorskich, remontowych obiektu wpisanego do rejestru zabytków Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Pod ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji, która w znacznym stopniu będzie finansowana z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?

W ocenie pytającego obiekty objęte inwestycją można zakwalifikować do obiektów budownictwa mieszkalnego i w związku z tym należy zastosować dla realizowanej inwestycji stawkę 7%. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w skład inwestycji wchodzi: - remont 20 zabytkowych kaplic - remont i rozbudowa Domu Pielgrzyma - wybudowanie parkingu wokół Domu Pielgrzyma jako zagospodarowanie otoczenia o ...


dotyczy stawek na niektóre z usług świadczonych przez muzeum

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku w piśmie z dnia 30.08.2004 r. (znak: US-PP/443/35/04) informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: W piśmie skierowanym do Naczelnika Urz ...

dotyczy stawki podatku VAT dla usług konserwacji dzieł sztuki

Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek spółki z dnia 4.06.2004 r. uzupełniony pismem z dnia 15.07.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług konserwacji dzieł sztuki, Naczeln ...

Czy po 1 maja 2004r. prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków (PKWiU 92.52.1) są nadal zwolnione z podatku od towarów i usług?

1. Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. - Dz. U. nr 89, poz. 844) w zakresie grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 „Usługi ochrony zabytków” (PKWiU 1997 i 2004) mieszczą się usługi: - konserwacji oraz rekonstrukcji zniszczonych dzieł sztuki (obrazów, mebli i innych elementów stolarki artystycznej, rzeźb, itp.), - ko ...

W sprawie opodatkowania usług konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ), w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 19 czerwca 2004 roku ( wpływ 21 czerwca 2004 roku ) w sprawie opodatkowania usług konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej wyjaśnia się co następuje. Z pisma wynika, iż jest Pani konserwatorem dzieł sztuki i wykonuje dz ...

Generowanie strony w 3 ms