Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo znak: NGK/45/2003, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż wysokość opodatkowania uzależniona jest w podatku VAT generalnie od statystycznego zaklasyfikowania danego towaru lub usługi. Jak wynika z informacji Urzędu Statystycznego z Łodzi stanowiącej załącznik do wyżej wymienionego pisma, usługi budowlane polegające na przebudowie i modernizacji fragmentu XVII-wiecznego ...

W sprawie zastosowania prawidłowej stawki podatkowej dla usług polegających na remoncie nawierzchni kostką brukową i budowie kanalizacji deszczowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13.11.2003 r. L.dz. 4520/03 w sprawie zastosowania prawidłowej stawki podatkowej dla usług polegających na remoncie nawierzchni kostką brukową i budowie kanalizacji deszczowej informuje, że ww. ...

Pytanie dotyczy możliwości zastosowania 7 % stawki w podatku VAT, dla robót budowlanych polegających na położeniu elewacji kamiennej na budynku biurowo-usługowo-mieszkalnym, gdy z dokumentacji technicznej wynika, że powierzchnia mieszkalna obejmuje ponad 50 % ogólnej powierzchni użytkowej budynku?

Stosownie do zapisu art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 z 1993 r., poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem wg stawki 7 % podlega sprzedaż w okresie do 31 grudnia 2003 r. robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Niezależnie od powyższej regulacji, w załączniku n ...

Jakie stawki podatku VAT obowiązują na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku PKOB - 1264 i na wykonanie ogrodzenia posesji dla Środowiskowego Hufca Pracy

Odpowiadając w trybie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 26 marca 2004r. w sprawie określenia stawek podatku VAT na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku PKOB - 1264 i wykonanie ogrodzenia posesji dla Środowiskowego Hufca Pracy, organ podatkowy wyjaśnia ,iż : Zgodnie z art. 50 ust.1 ust ...

w sprawie stawki podatku VAT właściwej dla usług remontowo-budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym na bar, znajdującym się w budynku szkoły, zaliczonym do PKOB 1263.

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.03.2004 r. (data wpływu do US 23.03.2004 r.) w sprawie stawki właściwej dla usług remontowo-budowlanych polegających na wykonaniu w lutym 2004 r. instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym na bar, znajdującym się w budynku szkoły zaliczonym do PKOB 1263, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z ...


dotyczy stosowania stawki przy realizacji zadania budowlanego polegającego na przebudowie budynku internatu na siedzibę starostwa powiatowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.03.2004 r. (znak: PUS II/443/29/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Jednostka zrealizowała zadanie ...

dotyczy stosowania stawki przy realizacji zadania budowlanego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach pismem z dnia 18.09.2003 r. (znak: US.XI-VAT/443-11/03) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Stosownie do zapisu art. 51 ust. 1 pkt 2 l ...

dotyczy stawki podatku VAT na wykonanie i montaż zabudów trwałych stanowiących wyposażenie biblioteki

W nawiązaniu do pisma podatnika z dnia 21.02.2003 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 27.02.2003 r., bez znaku) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie kwestii wysokości stawki podatku od towarów i usług na wykonanie i montaż zabudowy trwałej w budynku biblioteki, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa ( ...

Zapytanie podatnika dotyczy określenia właściwej stawki podatku VAT na wykonywane roboty budowlane dla Domu Pomocy Społecznej. Podatnik podaje, iż budynek ten posiada symbol klasyfikacji budowlanej PKOB – 1264.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukt ...

Generowanie strony w 11 ms