Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: druk

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.06.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.06.2003 .) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 50 ust. 5 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stawkę podatku 0% do 31 grudnia 2003 r. stosuje się do usług polegających na drukowaniu książek (PKWiU ...

Jak stawka podatku od towarów i usług jest właściwa przy sprzedaży broszur i ulotek edukacyjno-informacyjnych nie posiadających nadanych numerów ISBN?

Stosownie do regulacji § 65a ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do sprzedaży w kraju książek (PKWiU ex 22.11) z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regional ...

Przepisy ustawy nie przewidują żadnych urzędowych druków, których wypełnienie stanowiłoby o skuteczności złożonego oświadczenia w trybie art. 9 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne nie przewidują też żadnej poza pisemną, formy szczególnej złożenia takiego oświadczenia.

Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Wiesławy G. od decyzji Urzędu Skarbowego w Chełmie z dnia 24.04.2002 r. Nr DD-41102/13/02 w sprawie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2001 r. - utrzymała w mocy decyzję organu I instancji. W uzasa ...

Jaka obowiązuje stawka podatkowa w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług obejmujących współredagowanie, skład i druk czasopisma (tygodnika)?

Podatnik, na podstawie umowy, świadczy usługi obejmujące współredagowanie, skład i druk czasopisma (tygodnika) oznaczonego symbolem ISSN: 1230-9230. Przedmiotowe czasopismo mieści się grupowaniu obejmującym wyrób sklasyfikowany pod symbolem PKWiU: 22.13.10-00.21 „Czasopisma i magazyny wychodzące raz w tygodniu”. Według stanowiska Podatnika, jego wkład w tworzenie tygodnika jest na tyle znaczny, że ...

Zapytanie dot. stawki podatku VAT na usługę wykonania Mapy Topograficznej Polski w skali 1:50 000 sklasyfikowanej wg PKWiU pod symbolem 74.20.74 po 01.05.2004 r.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004 r. (data wpływu 21.04.2004 r.) znak: DN.I.7452-3/2004, uzupełnione pismem z dnia 26.04.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na wykonaniu Mapy Topograficznej Polski w skali 1: 50 000 sklasyfikowanej wg PKWiU pod symb ...

Zapytanie dot. naliczania podatku VAT od druku książek i czasopism posiadających odpowiednie symbole ISDN i ISSN.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2004 r. (data wpływu 10.05.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 20.05.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT usług drukowania książek i czasopism posiadających odpowiednie symbole ISDN i ISSN, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej G ...

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, należącą do sektora publicznego. Jego działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu gminy i wpływy z prowadzonej działalności. Jednym ze źródeł przychodów własnych, zgodnie ze statutem, są wpływy ze sprzedaży pisma kulturalno – społecznego wydawanego metodą poligraficzną. Pismo ukazuje się w cyklu miesięcznym w nakładzie 500 sztuk. Jest ono zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacyjnym o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN. Cena sprzedaży wynosi 1,50 zł za egzemplarz i przychody ze sprzedaży nie pokrywają w całości poniesionych nakładów, tzn. druku, zdjęć i nakładu pracy związanego z redagowaniem pisma. Reklamy zamieszczane w piśmie zajmują co najwyżej 6-10% powierzchni pisma (i to nie w każdym numerze). Kolportaż pisma prowadzony jest w zakresie własnym, jak również przez placówki handlowe. Gminny Ośrodek Kultury prosi o opinię w następujących sprawach: 1) Czy zakład poligraficzny słusznie dolicza do kosztu usługi 22% VAT?2) Jaką stawkę VAT: 0% czy 7%, powinna zawierać cena sprzedaży pisma?3) W przypadku opodatkowania pisma, kto powinien odprowadzać VAT, placówki handlowe czy Ośrodek Kultury?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.05.2004 r., nr GOK-L.dz.80/2004 (data wpływu 24.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). 1. Usługi drukowania pisma kulturalno – ...

Drukowanie gazet, magazynów i czasopism ukazujących się rzadziej niż cztery razy w tygodniu, a stawka VAT.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytania z dnia 10 maja 2004 r. (data wpływu) dotyczęce stawki podatku VAT na druk gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN informuje: Zgodn ...


Spółka (Drukarnia) prosi o zajęcie stanowiska w sprawie fakturowania usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów i czasopism ( PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek PKWiU ex 22.11 wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 12 maja 2004r. w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), z tytułu usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów, czasopism (PKWiU22.12 i 22.13) ...

Generowanie strony w 22 ms