Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: książka

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.06.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.06.2003 .) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 50 ust. 5 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stawkę podatku 0% do 31 grudnia 2003 r. stosuje się do usług polegających na drukowaniu książek (PKWiU ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować towary należące do grupy o symbolu PKWiU 22.11.20-60.90.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem złożonym w dniu 1 marca 2004 r. P.................... ...

dotyczy darowizn książek na rzecz bibliotek

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.02.2004 r. (znak: I US-II/443/7/2004): Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z 8.01.199 ...

Zapytanie dot. naliczania podatku VAT od druku książek i czasopism posiadających odpowiednie symbole ISDN i ISSN.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2004 r. (data wpływu 10.05.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 20.05.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT usług drukowania książek i czasopism posiadających odpowiednie symbole ISDN i ISSN, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej G ...


Spółka jest wydawcą książek, podręczników szkolnych oraz czasopism specjalistycznych, w których dodatkowo zamieszczane są ogłoszenia firm reklamujących swoje towary i usługi. Spółka pyta, czy stanowi kosz uzyskania przychodów: 1. przekazanie autorom książek tzw. egzemplarzy autorskich, 2. przekazanie autorom egzemplarza czasopisma, w którym zamieszczono jego artykuł lub zdjęcie, 3. przekazanie bibliotekom obowiązkowych egzemplarzy wydawnictw, 4. przekazanie egzemplarza czasopisma lub książki ogłoszeniodawcy – wraz z fakturą VAT za wykonaną usługę

Stosownie do art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1 tej ustawy. Z treści powołanego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty zarówno bezpośrednio jak i pośr ...

Czy w deklaracji dla podatku od towarów i usług należy wykazywać bezpłatne przekazanie książek traktowane na równi ze sprzedażą towarów?

W odpowiedzi na pismo w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż: nieodpłatne przekazanie własnych wydawnictw mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 2 ustawy z 08 stycznia ...

Wskazanie właściwej stawki dla dostawy książek oznaczonych symbolami ISBN.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 kwietnia 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 23 kwietnia 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Przedmiotem działalności Spółki jest wydawanie książek, gazet, czas ...

Dotyczy wysokości stawek podatku od towarów i usług przy sprzedaży książek.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2004 r. dotyczące interpretacji przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług, organ podatkowy działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdza co następuje: W dniu 02.04.2004 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie Pani ... dotyczące wysokości stawek p ...

Jaka stawka VAT obowiązuje na projekty domów sprzedawanych w formie książkowej wykonywanych metodą poligraficzną i oznaczonych symbolem ISBN?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę 0 % stosuje się m. in. do: dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regional ...

Generowanie strony w 12 ms