Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: właściwość miejscowa

Wydawanie zaświadczeń za zgodą podatnika

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 306h § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) organy podatkowe za zgodą podatnika wydają zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie wspólników spółki cywilnej jawnej, partnerskiej oraz komplementarius ...

Jaki organ podatkowy właściwy jest w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, jeżeli Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w kilku miejscach ?

Pismem z dnia 15.11.2003r. (doręczonym do tut. organu za pośrednictwem poczty w dniu 17.12.2003r.) Podatnik w trybie przepisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wystąpił z zapytaniem, w zakresie ustalenia organu podatkowego właściwego dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług. Zagadnienie właściwości organu podatkowego w zakresie ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała w ostatnim roku podatkowym przychód netto powyżej 5 mln euro, jestem zobowiązany do zmiany właściwości urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 5a ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów do spraw finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 20.01.2004r. (bez numenru), uzupełnione o własne stanowisko w dniu 12.02.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia: zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ...


- Strona zwróciła się z zapytaniem który organ podatkowy jest właściwy dla rozliczenia podatku dochodowego przy prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej?

Pismem z dnia 15.12.2003 r. spółka jawna z siedzibą w Elblągu zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Spółka L. jest spółką jawną liczącą dwóch wspólników uczestniczących po połowie w zyskach i stratach spółki. Zgodnie z art. 15 pkt 1 lit. j ustawy o urzędach i izbach skarbowych z dnia 27.06.2003 r. Dz. U. nr 137 wobec osiągnięcia przez spółkę w ostatnim roku podatkowym ...

Dotyczy właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. w przypadku gdy Spółka posiada udziałowca nierezydenta w rozumieniu ustawy prawo dewizowe, który posiada ponad 5% głosów w Zgromadzeniu Wspólników.

Dnia 17 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Joint Venture Sp. z o. o., dotyczące kwestii : właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktyczneg ...

Dotyczy właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r.w przypadku gdy Spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym przychód netto ze sprzedaży towarów wysokości 5 mln euro według kursu średniego NBP, ogłaszanego na koniec roku podatkowego.

Dnia 26 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Sp. z o. o., dotyczące kwestii: właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Sp ...

Gdzie powinienem się rozliczyć z przychodów uzyskanych w roku 2003? Do dnia 29-12-2003 r. byłem zameldowany w Legionowie. Przy takim adresie mieszkałem do dnia 10-01-2004 r. Jednak od dnia 29-12-2003 r. jestem zameldowany w Łomiankach.

W związku z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zmianami ), które wpłynęło do Urzędu Skarbowego dotyczącym wyjaśnienia, w którym urzędzie skarbowym powinien rozliczyć się Pan ze swoich dochodów osiągniętych w 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co następuje. Zgodnie z informacjami zawartymi w podaniu skie ...

Pytanie podatnika dotyczy wykładni przepisów ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz ogranizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwiemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) tj. dokonanie oceny, czy zamiarem ustawodawcy było objęcie właściwością przez powołane na mocy w/w ustawy urzędy skarbowe określonych kategorii podatników od dnia 1 stycznia 2004 roku, czy też od dnia 1 stycznia 2005 roku?

Spółka z analizy ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych wywodzi wniosek, iż właściwym dla niej urzędem skarbowym w 2004 r. pozostaje nadal dotychczasowy Urząd Skarbowy i prosi o zajęcie stanowiska, czy ten pogląd jest słuszny. Zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić informacji o zakresie stosowania ...

Generowanie strony w 12 ms